Upptäcka och åtgärda fuktskada i badrum

Att upptäcka en fuktskada i tidigt skede är oerhört viktigt för att skadan ska minimeras så mycket som möjligt. Därför är det grymt viktigt att hålla god uppsikt över utsatta områden i huset, inte minst i badrummet. Fuktskador är vanligt förekommande i badrummet och därför är det ett rum som är bra att hålla extra koll på. 

Identifiera en fuktskada 

Det är inte alltid lätt att identifiera en fuktskada eller vattenläcka, då skadan i många fall kan vara dold. Av den anledningen är det alltid bäst att arbeta med förebyggande åtgärder, som exempelvis att besikta renoveringar efter de genomförts. Faktum är att många fuktskador uppkommer på grund av misstag vid renoveringar, exempelvis om ett badrum inte har skyddats tillräckligt mot fukt. Förövrigt finns det en del varningstecken du bör vara uppmärksam på, som kan ge dig ett litet försprång att en fuktskada kan vara på gång. 

Avvikande och unken lukt 

Om en avvikande och unken lukt börjar komma fram i ditt badrum, kan det potentiellt vara ett tecken på en fuktskada. I vissa fall kanske det handlar andra faktorer som orsakar lukten, men om lukten inte försvinner kan det bero på en fuktskada. Om du upplever en unken lukt är det därför viktigt att försöka identifiera var lukten kommer ifrån för att kunna utesluta en fuktskada.  

Vad är fuktskador?

Fukt är egentligen vatten, antingen bundet i ett material eller i form av vattenånga i luften. När för mycket vatten binds i materialet i en byggnad, kan det orsaka skador. Då har så kallade fuktskador uppstått. Fuktskador är ett av de vanligaste problemen som man som villaägare kan drabbas av. Det kan också stå en dyrt. Man brukar räkna med att alla åtgärder som krävs vid en genomsnittlig fuktskada totalt kostar cirka 30 000 kronor. Det är dock kostnader som i många fall täcks av hemförsäkringen. 

 

Varför uppkommer fuktskador? 

En fuktskada uppkommer eftersom en del av huset på något sätt har utsatts för alltför mycket vatten under en tid. Ofta handlar det om antingen en vattenläcka som inte åtgärdats, eller att sådan fukt som uppkommer i vardagen (till exempel från duschar) inte kan ta sig ut via ventilation, utan istället blir kvar i huset. Det kan bero på undermålig renovering, eller att huset byggdes på fel sätt från början. 

 

Vilka konsekvenser finns av fuktskador? 

Om man har fuktskador hemma kan de orsaka andra, mycket värre problem. Ökad fukt främjar tillväxt av svampsporer och mögel, något som kan vara dåligt för hälsan. Vi människor spenderar en stor del av vår tid inomhus, och kopplingarna mellan hälsa och inomhusmiljö är många och komplexa. Mögel i hemmet har visat sig kunna ge upphov till huvudvärk, trötthet, allergier, astma och andra lungsjukdomar. Fukt i byggnadsmaterial kan förutom att orsaka mögel även ge upphov till skador på materialet. Det kan ruttna, vilket kan leda till sprickor eller hål i väggar, golv och tak. 

 

Vad kan man göra åt fuktskador? 

Den bästa och enklaste åtgärden är att försöka förhindra att fuktskador uppkommer till att börja med. Det kan man göra genom att se till så att ventilationssystemet fungerar som det ska, att det inte finns några läckor i rör eller kranar samt att det inte finns mycket organiskt material i källare, våtrum eller andra rum där det förekommer mycket vatten. Organiskt material drar nämligen gärna åt sig vatten. När skadorna väl uppstått finns det dock många olika åtgärder att ta till. Om man kan se en tydlig orsak till fuktskadan är det bäst att börja med att åtgärda den. Det kan vara till exempel en läcka i ett rör som behöver tätas. Vidare kan man arbeta med ventilationen. Man kan exempelvis installera ett mekaniskt ventilerat golv, eller se till att åtgärda eventuella problem i det redan befintliga ventilationssystemet. Sedan kan man förbättra dräneringen. Det är främst en åtgärd som används i källare, där det annars kommer in en del fukt genom marken som har svårt och som sida har svårt att ta sig ut. Man kan också använda sig av så kallad avfuktare, en maskin som liknar en värmepump och som suger ut fukt ur luften. 

 

Bevara ditt testamente säkert

Testamente kan skrivas av flera olika anledningar. Det kan vara för att arvet ska fördelas på ett specifikt sätt men även för att underlätta för anhöriga vid sin egen bortgång. Men vad hjälper det att skriva ett testamente om ingen hittar det – eller om det brinner upp. Välj rätt plats för förvaring så säkras din sista vilja.

Bevara hos begravningsbyrå

Ett av de säkrare alternativen är att låta en begravningsbyrå ta ansvaret att förvara dokumenten. Generellt förvaras de i brandsäkra utrymmen och kan, i vissa fall, även skannas in för att finnas digitalt. Ännu en fördel är att dessa kan nås oavsett var anhöriga bor i landet. Detta genom att dokumenten kan skickas över hela landet. En begravningsbyrå Stockholm som erbjuder detta tar en engångskostnad på 1600 kr för en person samt 2200 kr för två personer att förvara dessa.

Hantering av testamente av en begravningsbyrå är alltid förlagd med sekretess. Anhöriga kan alltså aldrig ta del av dessa dokument förrän personen som lämnat in dem avlidit. Den personen kan även gå till sin begravningsbyrå och begära ut dokumenten för att exempelvis ändra dem eller helt enkelt göra dem ogiltiga.

Byrån som nämns ovan ger ut en kod till de som lämnar in dokumenten. Det är därmed enbart de som har denna kod som kan ta ut dokumenten.Begravningsbyrå Stockholm

I bankfacket

Bankfack är både inbrottssäkra och brandsäkra. Det blir därmed en säker plats att förvara saker och dokument som inte kan förvaras lika säkert i hemmet. Fördelen är därmed säkerheten. Nackdelen är att det kan vara svårt för de anhöriga att snabbt få tillgång till bankfacket efter att en anhörig har avlidit.

I detta fall kan det vara bättre att se till att anhöriga redan har tillgång till bankfacket i förväg. Detta i likhet med att testamentet kan lämnas i hemmet och anhöriga får veta var det finns.

Hemma – men tänk på säkerheten

Testamentet kan även förvaras i hemmet men det är då två saker som bör prioriteras. För det första att flera anhöriga vet var testamentet förvaras. Om de anhöriga vet att det finns testamente men inte hittar detta snabbt efter dödsfallet är risken att önskemål om exempelvis hur begravning ska utföras inte kan följas.

Den andra frågan är säkerheten i hemmet. Vad händer om det börjar brinna? Det absolut bästa är att testamentet förvaras i ett brand- och inbrottssäkert kassaskåp och att flera anhöriga vet om koden.

I motsats mot att ha dem på en begravningsbyrå uppstår inte samma sekretess. Om de anhöriga vet var det finns – kan de även titta på det i förväg.…

Begrepp inom factoring

Genom att förstå de olika begreppen inom factoring blir det även lättare att välja rätt kreditbolag för denna tjänst. För det skiljer en hel del mellan kreditbolagen även om det inte ser så ut vid en första anblick.

Factoring

Factoring är ett samlingsbegrepp för tjänsten där fakturor används för att lösgöra kapital för ett företag. Det kan innebära att man väljer att sälja fakturor eller belåna dem. Factoring används idag av ett mycket stort antal företag då det medför flera ekonomiska fördelar.

Sälja fakturor

Att sälja fakturor innebär att kreditbolaget köper upp kundfordringar som ett företag har. När försäljning sker betalas nästan hela fakturabeloppet till företaget som därmed inte behöver vänta in de 30 dagar som kunden ofta har på sig att betala. Kostnaden brukar vara några procent på totala beloppet. Ibland tillkommer även en fast mindre summa per faktura.

De två tydligaste fördelarna med att sälja fakturor är att företaget får förbättrad likviditet och att kreditbolaget driver in skulden via faktura, påminnelse och inkasso.

Regress

Regress betyder att kreditbolaget har rätten att ”sälja tillbaka” fakturorna till företaget i det fall som kunden inte betalar skulden. I praktiken innebär detta alltså att företaget fortfarande tar kreditrisken. Blir det en kreditförlust är det alltså företaget som belastas av detta.

Om man väljer att sälja fakturor utan regress innebär detta alltså att försäljningen är permanent. Skulle kreditförlust uppstå hamnar denna på kreditbolaget som köpt upp dessa fakturor.

Det kan ses som en fördel sälja fakturor utan regress eftersom man då inte behöver ta kreditrisken. Men det innebär en förhöjd kostnad. Istället för ett par få procent av fakturabeloppet kan det handla om mer än det dubbla.

Belåna fakturor

Om man väljer att belåna sina fakturor kommer man fortfarande äga dem under hela processen. Detta till skillnad mot om man väljer att sälja fakturor. Belåning brukar innebära att en del av fakturabeloppet betalas i förväg och resterande när kunden betalat det fulla beloppet. Det ger alltså inte lika stor förbättrad likviditet som vid fakturaförsäljning.

Likviditet

Likviditet är det kapital som företaget har tillgängligt för att exempelvis betala fakturor, löner och andra kostnader. Lite förenklat är det pengar som finns ”på kontot”. En orsak att sälja fakturor är just att förbättra och få en jämnare likviditet. Detta genom att kreditbolaget betalar ut fakturabeloppet till företagskontot samma dag som försäljning sker. Istället för att vänta upp till 30 dagar (ibland även längre vid försenad betalning) så får man tillgång till bättre likviditet snabbt. Pengar som därmed kan exempelvis kan användas till inköp av material för ytterligare försäljning.

Fakturaadministration

Fakturaadministration är den tid, och det arbete, som läggs på fakturahantering mot kunder. Man ska skapa fakturaunderlag, faktura samt följa upp att betalning sker, skicka påminnelser osv.

Även fakturaadministrationen minskar om man väljer att sälja fakturor. Detta eftersom hela denna process hamnar hos kreditföretaget. De skickar fakturan och eventuell påminnelse. Det är även de som skickar det vidare till inkasso om så skulle behövas. Vill kunden göra en avbetalningsplan är det fortfarande kreditbolaget som kontaktas.

Tips och råd vid köp av gravsten

En gravsten är inget måste men att ha en personlig plats att besöka kan vara otroligt viktigt för anhöriga. Vid en vanlig kist- eller urngrav syns ofta gravstenar som är utsmyckade med namn, datum och ibland andra fina detaljer. Stenen beställs i regel hos en begravningsbyrå, där man också kan få mycket bra tips och råd kring hur man ska tänka med utformning och annat.

För den med kist- eller urngrav

Gravsten är tillåtet för den som har en vanlig kist- eller urngrav. Det är alltså inte ett alternativ för den som begravs i till exempel en minneslund eller askgravlund. Detta är dock något som ens valda begravningsbyrå givetvis har koll på så det är sällan det sker missförstånd kring just detta. Det kan dock vara bra att ha i åtanke om den avlidne lämnat önskemål om att till exempel bli begraven i en askgravlund. Då bör man givetvis respektera det även om man som anhörig hade föredragit en egen gravplats med tillhörande sten.

Tillstånd

För att placera en gravsten vid gravplatsen krävs tillstånd från den aktuella kyrkogårdsförvaltningen. Detta är vanligtvis inget man behöver tänka på själv, utan den begravningsbyrå man har anlitat sköter alltifrån att skicka in ansökan till att se till att stenen kommer på plats. Det kan dock vara bra att känna till eftersom hela processen från beställning till att stenen faktiskt kommer på plats kan ta upp till drygt ett år.

Gravkvarter

Dom flesta begravningsplatser som finns är indelade i flera olika gravkvarter och för varje kvarter finns ofta särskilda bestämmelser kring hur stenen får se ut. Är man osäker på vilken typ av sten som gäller kan det vara bra att besöka just det gravkvarter där gravsättningen ska ske, så att man kan få en bild av vad som kan vara lämpligt och inte. Det gäller både storlek och stil. Givetvis kan man även här få bra tips och råd från sin begravningsbyrå innan man fattar några beslut.

Detaljer

En annan sak att fundera på innan man köper en gravsten är inte bara vad som faktiskt är tillåtet utan också vad man själv föredrar. Namn samt födelse- och dödsdatum är självklara inslag för dom flesta men många väljer också ett gravera in några fina rader hos en begravningsbyrå göteborg. Det kan vara en hälsning, en del av en dikt, ett citat eller något annat som känns viktigt. Även här kan man rådfråga med sin begravningsbyrå om man känner sig osäker på vad som passar och inte. Dom flesta har lång erfarenhet av att hjälpa till att ta fram och designa vackra gravstenar och det kan vara bra med professionellt stöd i frågan.…

Starta egen webbyrå – hur går man till väga?

Den som startar en webbyrå ger sig in i en bransch där det råder hård konkurrens. För att vara relevant krävs det att man håller sig ständigt uppdaterad, eftersom tekniken förändras snabbt. Den som brinner för att starta en webbyrå har goda chanser att lyckas – men hur gör man egentligen?

Du måste registrera ett företag

För att kunna fakturera och göra inköp behöver du ett företag. Många väljer att, åtminstone i inledningsskedet, använda sig av enskild firma. Det är gratis att teckna, även om du förvisso behöver betala en summa för att registrera ett namn hos Bolagsverket. Det finns inget krav på att du måste ha ett namn på firman, men det ser garanterat bättre ut än ditt personnummer.

Ett annat alternativ är att starta ett aktiebolag. Du behöver då 50 000 kronor i insats, och det är endast det, och inte mer, som du riskerar att förlora om företaget skulle gå dåligt. Detta till skillnad från när du har en enskild firma, då du bär eventuella skulder personligen.

Marknadsföring

För någon som startar en webbyrå känns det kanske naturligt att marknadsföra sig på nätet. Söker du på nätet efter ”webbyrå” kommer du se att de översta platserna (och ibland även de nedersta) är köpta. Det innebär att byråerna betalar till Google när du klickar på deras resultat i sökmotorn.

Eftersom konkurrensen är hård, kan det bli ganska dyrt att köpa annonser i Google och andra sökmotorer. Samtidigt kan affärerna vara värda ganska mycket pengar, vilket gör att det faktiskt blir lönsamt för byråerna att annonsera här.

Få en uppfattning om vad ditt genomsnittliga ordervärde kan tänkas vara, och vilken vinst du i snitt gör på varje affär. Du behöver även ha en uppfattning om din konverteringsgrad i Stockholm. Är det var 20:e som klickar på din annons, som också beställer en hemsida? Eller är det var 50:e? När du vet din konverteringsgrad och genomsnittsstorleken på dina affärer, kan du använda siffrorna som bas för att ta reda på hur mycket du kan betala per klick.

Kanske är det smartast att helt enkelt börja annonsera, och betala så pass mycket att du hamnar på förstasidan vid en sökning på ett stort sökord. Det kan bli dyrt – men då får du också mycket information på kort tid.

USP

USP står för Unique Selling Point. Varför ska kunderna välja just ditt företag? Att hitta sin USP är något som många kämpar med. För att byrån ska bli framgångsrik behöver det kanske inte alltid vara unikt, i ordets rätta bemärkelse. Vissa skulle hävda att professionalism för en webbyrå stockholm i kombination med bra marknadsföring räcker långt.

Om du designar hemsidor blir det du och just din kreativitet som gör din webbyrå unik. Kanske kan du skapa hemsidor som ingen annan kan göra? Vissa byråer är starkt fokuserade på nyskapande design, medan andra är kanske satsar på snabba, snygga hemsidor till låga priser. Det är bra att veta ungefär vart man vill gå, innan man sätter igång med verksamheten. Men det kan också vara något som du hittar vid ett senare tillfälle.

Uppkopplade lösningar är populärt inom rekrytering

Inom fastighetsförvaltning så väljer de allra flesta idag uppkopplade lösningar för att hantera och driva. Schneider electrics har intervjuat ca 125 fastighetsbolag och det är denna rapport som visar detta. Rapporten visar också att fler än hälften av dessa bolag inom fastighetsförvaltning använder sig av IoT.
Idag ska det gå fort att driva och hantera teknik inom de flesta världar och det är inte skillnad på fastighetsförvaltning. Att kunna koppla upp tekniken via internet och använda dom tillsammans för att kunna analysera och se resultaten bland dom emellan och jämföra sparar både tid och tar bolagen framåt. Att göra detta med IoT är både smidigt och blir mer och mer populärt då man sett den energieffektivisering som man kan göra med den nya tekniken.
Det största bolaget inom uppkopplade lösningar
Det bolag som är störst inom fastighetsautomatisering, IoT och energihantering är Schneider electrics och de hjälper flest antal aktörer inom fastighetsförvaltning varje år av något annat bolag, det kan vara upp till flera tusen per år. Dom kopplar upp fastigheterna med varandra och gör så att de som är ansvariga för den rekrytering som bedrivs kan jobba mycket smartare och effektivare.
Man har sett att det är så mycket som 89% av de bolag som bedriver fastighetsförvaltning har investerat i sådana här lösningar under de tre år som varit nu. Där det är mest populärt att anlita sådana här lösningar och tjänster är i landstingens alla lokaler. Där har alla uppgett att de väljer att alltid investera i dessa lösningar och tjänster inom deras fastighetsförvaltning.

För nya inom rekrytering
För de som börjar inom fastighetsförvaltning idag så rekommenderar man att redan från början använda sig av uppkopplade lösningar inom IoT för att vara energieffektiva på sikt och göra jobbet smart från början. Om man ska skapa en trygg framtid för byggnaderna inom sin rekrytering så bör det vara en prioritering att att all den teknik och lösningar man har kan kommunicera med varandra och att det rapporteras och dokumenteras.

De som använder uppkopplade lösningar och IoT minst
De som använder det mest är landstingens fastighetsförvaltning och på listan för de som använder det minst är de lokaler som kommunen har och vistas i, det är bara så lite som 44%.
Om den energi som förbrukas idag
Internationella energimyndigheten har uttalat i sina rapporter att energiförbrukningen som våra byggnader i världen står för kommer att vara på 90% av världens energiförbrukning år 2050, som läget ser ut idag är den på 40%.
Det som kostar mest för en byggnad är driften och underhållet, det står för så mycket som 75% av kostnaderna inom fastighetsförvaltning.…

Hitta rätt tryckeri

Många företag i alla möjliga branscher använder sig av trycksaker av olika slag och beroende på vilka slags produkter man efterfrågar finns många tryckerier runt om i landet att välja mellan. Kan man få önskemålen uppfyllda av ett lokalt tryckeri är det bra men det finns också onlinetjänster. Det är dock alltid bra att jämföra både pris och tidigare slutprodukter när man ska köpa trycksaker, för att försäkra sig om att man får precis det man letar efter.

Ta in offerter
Ett bra första steg när man behöver anlita hjälp är att ta in ett gäng offerter från flera olika företag. Letar man efter ett tryckeri är det bra om man åtminstone har 4–5 stycken att jämföra mellan. Vet man exakt vilken typ av tjänst man efterfrågar är det sedan lätt att se över och jämföra priserna för att se vem som erbjuder det mest förmånliga priset. Däremot ska man alltid ha i åtanke att det billigaste alternativet kanske inte håller lika hög klass som dom som ligger inom en högre prisklass.

Be om prover
Förutom offerter kan man även be om att få se prover och tidigare arbeten som företagen tidigare utfört. På så sätt får man en bra bild av vad de erbjuder och till vilket pris. Vissa företag i branschen är nischade och kanske inte alls erbjuder det du letar efter och då kan man behöva leta vidare. Passa även på att fråga om tips och råd kring färger och layout – ett proffsigt tryckeri vet vad som lämpar sig bäst för det aktuella ändamålet för att slutprodukten ska bli helt enligt dina önskemål.

Gynna den lokala marknaden
Det är alltid bra att gynna den lokala företagsamheten så se över om det finns möjlighet att anlita ett företag utefter dina önskemål i den egna staden. Då kan du dessutom ta del av processen på ett helt annat sätt än om du väljer ett företag långt borta. Det blir också enklare med leverans av de färdiga produkterna om båda parter finns i samma område. Finns inget tryckeri i närheten så är det många som erbjuder onlinetjänster och beställning så att man ändå på ett snabbt och enkelt sätt kan få sina trycksaker efter önskemål.

Lägger man lite tid på att kolla upp olika företag innan man bestämmer sig är chansen också stor att man blir nöjd med slutprodukten. Dyrast behöver inte alltid vara bäst samtidigt som man bör tänka på att det billigaste kanske inte uppfyller kraven. Be om prover på tidigare arbeten och samarbeta gärna med ett lokalt företag så du kan ta del av tryckprocessen på nära håll.…

När du planerar takarbete stockholm

Taket är en av de viktigaste delarna att vara noga med när man tar hand om sitt hus, taket är den del av konstruktionen som gör att de andra delarna är skyddade. Frågar du en takläggare så kommer han eller hon hålla med om att val av tak är det som gör att ditt hus kommer bära eller brista. Här ska vi gå igenom lite tips vid val av tak, takläggare mer där till.

Tidsrymd på takbyte
Takläggare vi har frågat ger ett snitt på de olika livslängderna beroende på vilket typ av tak som du väljer. Anlitar du en takläggare för att lägga plåt så kan du räkna med att få behålla det en cirka 40 år. Lägger din takläggare däremot papp så halveras den tiden med ungefär hälften. Väljer du takpannor så kan du också räkna med 40 år likt plåt.

Självklart beror detta också på hur bra hand du har med ditt tak i efterhand, du måste sköta det, ta bort mossan, tvätta det och kanske ytbehandla det för att det ska hålla så länge eller kanske till och med längre. En takläggare kan göra alla dessa tjänster som takarbete stockholm för dig om du inte själv orkar eller har kapaciteten för.

Är det så att du är slarvig med ditt tak så kommer du med största sannolikhet få fuktskador inom en kort tidsperiod så taket förstörs av väder och vind. Då kommer du behöva anlita en takläggare igen för att lägga om hela taket istället för att bara underhålla det då och då.

Planeringen
Innan du faktiskt ringer den takläggare som du tänkt anlita, sitt ner en stund och fundera lite över vad du är i behov av och inte när det gäller ditt takbyte. Vilket tak vill du ha, vilken färg ska det vara, vilken budget har du? Detta är frågor som din takläggare behöver veta om takarbete stockholm. Självklart kan du alltid bolla frågorna med din takläggare om du är osäker.

Även om det kan vara lockande att låta din takläggare lägga det allra billigaste taket så tänk på helheten, vad du väljer för tak kan antingen höja eller sänka värdet på ditt hus takarbete stockholm. Det ska se snyggt ut och passa in med omgivningen för att det ska höjas i värde.

När du anlitar takläggare
Det första du gör innan du anlitar den takläggare du sett ut är självklart att höra dig för lite och se om det är ett företag som är seriöst eller inte, det finns många falska företag där ute.

Sedan frågar du lite olika takläggare och takarbete stockholm jämför dom alla så att du känner att de möter upp till dina behov.

Din takläggare har också olika försäkringar, tillstånd, behörigheter och är medlemmar i olika organisationer. Kolla upp dessa så att du kan få en trygghet av din takläggare innan du verkligen anlitar firman.…

Vad som kännetecknar en riktigt bra webbyrå

När man vill ha en ny hemsida till sitt företag möts man direkt av ett hav olika hemside-skapare. Det är allt från webbyrå till reklambyrå till webbdesigner till frilansare som finns att tillgå, man kan ju även göra hemsidor på egen hand i vissa webbaserade editorer nu för tiden. Tekniken går framåt och det är långt ifrån svårt eller dyrt att fixa en hemsida till företaget, det går som sagt att göra en på helt egen hand om man har lite tålamod – risken är dock att den inte blir riktigt lika bra som en när en webbyrå gör jobbet.

Lyhördhet och välvilja

Är det viktigaste i min åsikt, sedan är det så klart konstnärlig talang och allt det där som har med produktionen att göra, vara klar i tid osv. Men i slutändan så är det viktigaste att din webbyrå försöker förstå dig och din situation och din hemsida med webbyrå och så och inte bara kör på rakt fram. Även om en webbyrå är väldigt duktig på det dem gör, om dem gör det utan att ta hänsyn till din verksamhet och bransch, alltså använder sig av en sorts mall som squib har lyckats bra med tidigare – så är risken att ni missar målet, vad det nu kan vara.

Själva hantverket är bara en del av resultatet

Det är som att slarva när man skall göra ritningen av ett hus – när en webbyrå sätter igång direkt med att skapa hemsidan utan att föra dialog med den som har beställt. Hur duktig man är på sitt hantverk så måste man se att det är en ny klient man har framför sig och man vet faktiskt inte vad dennes mål med hemsidan är, man har en aning – men det är inte säkert att den aningen stämmer exakt. Och genom att ha några genomgående möten i början av projektet så kan man se till att ritningen först och främst blir riktigt bra och enligt klientens önskan – för att sedan fortsätta med ett fläckfritt hantverk och leverera produkten i tid. Det är lite som att ge sig in i en snårskog och börja hugga ner terräng utan att ha en aning om vart man ska annars.…

Riktigt goda råd för dig som skall renovera badrummet

Jag vet inte någon härligare känsla än att ha ett riktigt fint badrum att göra mig fräsch i, eller jo det vet jag. Men för den här artikeln vill jag gärna prata gott om nyrenoverade badrum – så att du som läsare känner dig trygg i din vilja att renovera badrum. Det är nästan alltid värt att renovera badrum, jag tror många ofta väntar för länge än för lite på att renovera badrum. När man vet att det är dags, hur vet man det förresten? Det kommer vi att gå igenom längre ner i artikeln. Då behöver man bestämma sig för om man skall anlita någon som kan renovera badrum eller om man faktiskt kan göra det själv (OBS! Det krävs byggvana för att renovera badrum).

Så hur vet man om det är dags att renovera badrummet?

Nu kanske du vill ha konkreta råd och pekpinnar på precis de materiella aspekterna som signalerar för en badrumsrenovering. Men jag kommer inte säga precis ur missfärgad din toalett skall bli innan den behöver bytas ut eller hur ärjade plastmuttrarna under det läckande handfatet får vara. Jag kommer istället säga ja till badrumsrenovering Stockholm och att det är bara du som vet när det är dags, och du kan bara veta det genom att rannsaka dig själv och känna på om det är en onödig vilja som bara har flugit i dig, alltså om det är en impulsmässig badrumsrenovering du står i akt med. Eller om det faktiskt är en ren och äkta vilja för badrumsrenovering Stockholm och du kan se hur det nya badrummet kommer att skänka dig och din familj mycket glädje.

Göra det själv eller anlita en snickare?

Om du inte kan bygga så är det absolut bästa att anlita någon som kan renovera badrum annars kommer badrumsrenovering Stockholm bli alldeles för krävande och faktiskt rätt så riskabelt att utföra på egen hand. Man behöver viss byggvana för att renovera badrum eftersom det handlar om ett våtrum och både el och vatten skall dras in där. Man kan inte bara chansa på att tätningen blir bra och att golv och väggar håller tätt – man måste veta det. Men så länge man vet hur man gör dessa saker så är det fritt fram att renovera badrummet helt på egen hand.…

Renovera ditt badrum och lär dig nått på kuppen!

I den här artikeln vill jag fokusera på hur många chanser man får att verkligen lära sig något värdefullt – är man bara uppmärksam så har man flera möjligheter till utveckling varje dag. Det handlar mest om ett skifte i perspektiv i hur man bemöter olika saker man gör. Som att renovera badrum. Har man perspektivet att det endast är manuellt arbete och något som bara skall göras så blir renovera badrum inte något man utvecklas särskilt mycket genom. Ser man det dock som en möjlighet att inpränta en god vana genom projektet – som att alltid göra det viktigaste först. Då blir det andra bullar, man skulle kunna förändra hela sitt liv bara genom att renovera badrum en enda gång och verkligen ge sig tusan på att pränta in vanan att göra det viktigaste först.

Vad är det viktigaste när du renoverar ditt badrum?

För att kunna pränta in vanan att göra det viktigaste först måste man veta vad som är det viktigaste, man kan lätt tro att man vet men tills man undersöker kommer det att vara smått osäkert. Så det viktigaste i det här fallet är att ta reda på vad som är det viktigaste – efter det är det bara att göra på därifrån. Renovera badrum i sig är rätt så simpelt vilket gör det till ett utmärkt medium för att öva sig att göra det viktigaste först.

Andra tillfällen som ofta uppstår vid badrumsrenovering

Varje dag uppstår det möjligheter för att arbeta med sig själv och bli en bättre människa – att ha grundinställningen är nog det viktigaste, efter det ser man alltid möjligheter, just för att man vet att man vill utvecklas inom badrumsrenovering Stockholm och om det finns en möjlighet till det så hugger man den direkt. Bara att vakna på morgonen är ett ypperligt tillfälle att vara proaktiv, göra det viktigaste först och börja med målet i sikte. Detsamma gäller när man lagar frukost, det kanske låter stressande med badrumsrenovering Stockholm eller jobbigt men när man får lite kläm på det så är det avslappnande och roligt. Man gör allt det automatiskt i alla fall men ofta gör man det med omedvetna ramverk som inte är lika effektiva när de gör sin badrumsrenovering Stockholm – så det krävs egentligen ingen större energi-insats förutom när man skall vänja om sina vanor, då krävs det viss disciplin och motivation.…

Ge dina möbler nytt liv med stänkmålning

Ibland kan det vara trevligt att återuppliva en gammal möbel som vart nära att bli utkastad. Med lite ny färg och en målningsteknik som färgmålning så kan även en gammal avdankad möbel bli fin igen. Stänkmålning började användas på 1600 talet och är en sorts dekorationsmålning. Det finns en del målare som är specialister på stänkmålning, en sådan kan man anlita om man vill ha ett stänkmåleri utöver det vanliga. För dem som känner sig kreativa och vill testa på stänkmålning själva kommer här några tips.

Öva på en kladdskiva

Börja inte stänka färg direkt på den möbel du tänkt måla om. Det kan vara bra att testa på lite olika tekniker för att stänka snyggt och låta tapetserare Stockholm göra jobbet. Det krävs att färgen har en bra konsistens, att det är rätt mängd på penseln eller stänkredskapet. Även att man har en bra snärt i handleden för att få stänket att flyga snyggt. Som målare kan det vara en rolig målare till omväxling att stänkmåla möbler hemma.

Vad som behövs

För att stänkmåla krävs egentligen inga särskilda verktyg utan man kan testa på att stänka med nästan vad som helst. Det är dock vanligast att man stänker med penslar. För att stänka på mindre ytor är en ankstrykare bra. För att stänka på stora ytor som väggar och sänggavlar är en hornsugga bra. Även björkriskvasten kan vara lämplig för att stänka på ett speciellt sätt vid måleri stockholm. Det finns egentligen inga gränser utom fantasins när det kommer till stänkmålning som måleri stockholm. Alla föremål går att stänka med, frågan är bara hur du vill att det skall se ut.

Färger

Färgvalet handlar bara om smak, det kan vara kul att stänka i flera olika färger för att skapa ett lekfullt motiv av målarenstockholm.nu. Stänker man i för många olika kulörer kan det dock kännas kladdigt så det är bra att hålla sig till en viss färgskala eller några motsatsfärger. Att ha en vision för sitt stänkmåleri är något duktiga målare rekommenderar. Annars blir det lätt att man bara stänker på utav bara den och får ett kladdigt resultat.

Fråga din färghandlare

Om du undrar vilka färger som passar bra ihop så kan du fråga din färghandlare, de är lika duktiga som målare på att para ihop färger och de kan säkerligen hjälpa dig att välja rätt när det kommer till färger för stänkmålning.…

Låt inte flytten stjäla all din energi

Flytten medför ofta en blandning av upprymdhet, ångest, lycka och stress. Att en händelse kan skapa sådana svängningar i humör är häpnadsväckande. Ena dagen är man nostalgisk och känner hur mycket man kommer sakna sitt gamla område, sin kassörska på mataffären, hur barnen alltid skriker på dagiset jämte ens sovrum. Ja man kan få för sig att man kommer sakna nästan vad som helst.

Ofta byter man ut sitt gamla område mot något bättre och därför känner man sig även uppspelt och glad när man börjar fundera på hur i helsike man skall få med sig alla saker till det nya boendet. I detta skede blir man kanske sugen på att ringa Räddningspatrullen men det är helt klart smartare att ta kontakt med en Flyttfirma som står för de tunga lyften och lastbilskörandet under din flytt.

Det går snabbare och smidigare med en flyttfirma än vad man kan tänka sig, hela flytten går som en dröm. Jag minns senast jag flyttade utan flyttfirma. Det var rent ut sagt ett helvete, alla mina kompisar som dök upp var bakfulla och trötta utan sin flyttfirma göteborg. Ingen var direkt jättesugen på att ta de tunga lyften och det kändes helt enkelt inte bra att tvinga på någon att bära ett skåp ner för tre trappor.

flytthälp med flyttfirma Jag lärde mig av mitt misstag och nästa flytt var jag fast bestämd i att anlita en flyttfirma. Då skötte jag hela flytten helt själv, med hjälp från flyttfirman då förstås. Det var skönt att slippa störa mina bakfulla vänner och istället betala några tusenlappar med erixonflytt.se för en flyttfirma göteborg som aldrig kom. Det gick dessutom så fort att jag hann packa upp alla mina saker samma dag som jag flyttade med hjälp av en flyttfirma göteborg som vi hittade. Jag bokade flyttstädning hos samma flyttfirma så det fanns inget annat att göra än att få ordning med flytthjälp göteborg på det nya boendet.

Jag kunde till och med bjuda över mina kompisar på middag samma kväll. Det kändes fantastiskt. Jag kommer aldrig någonsin flytta på egen hand igen, dem dagarna är över.

Att skaffa professionell flytthjälp göteborg är alltså något jag rekommenderar starkt, det är jätteskönt och man får så mycket energi över. Istället för att låta flytten stjäla all ens energi (och ens vänners energi) så ger det energi! Bytet av boende skall vara något roligt och inte en energitjuv!

Där har du mina tankar om flytt och flytthjälp, hoppas du kan ta med dig något från den här artikeln och tillämpa på din flyttsituation! Jag vet att inte alla har råd att anlita en flyttfirma men de allra flesta har det och pengarna är väl värt det!…

Isolera rätt och spara tusenlappar. Tips från snickaren!

Är man noggrann när man isolerar kan man sänka sina uppvärmningskostnader rätt så mycket. Då gäller det att man skär isoleringsskivor på rätt sätt och lägger dem tätt. Om man dessutom ser till att skydda isolering med vindtät papp så förbättras effekten avsevärt. Det bästa är att man inte behöver vara professionell snickare för att isolera på rätt sätt, det är faktiskt ganska enkelt om man bara vet hur det går till. Som tur är kommer jag att berätta just detta i den här artikeln.

När du skall skära dina isoleringsskivor, se till att ha en vass isolerings-kniv hos snickare Malmö. De är inte dyra och finns att köpa i de flesta byggvaruhus. Lägg sedan isoleringsskivan på ett stabilt underlag. Mät noga med en tumstock och skär sedan rakt genom skivan.

När man isolerar upp mot tak är det ofta inte helt räta vinklar man jobbar med, man får då skära ut isoleringsskivan så att den passar perfekt upp till taket. Som en pusselbit. Tycker man detta är för svårt kan man anlita en snickare eller byggföretag Malmö, de vet hur man isolerar på bästa sätt!

Att isolera vågrätt eller lodrätt har ingen större betydelse. Det viktigaste är att isoleringsskivorna hos snickare Malmö läggs så att skarvarna förskjuts. Det skall helst bli så få skarvar som möjligt för att skapa så få köldbryggor som möjligt. Rådfråga med en snickare om du inte vet åt vilket håll du skall lägga dina isoleringsskivor.

När man isolerar en vind är det viktigt att isoleringen läggs tätt intill takstolar och bjälkar. Detta är eftersom även små springor mellan isoleringsskivor uppe på vinden skapar en stor förlust av värme. Det läcker så att säga ut värme ur huset om du inte anlitar byggföretag Malmö. Värme stiger uppåt och för att hålla kvar värmen inne i huset behöver isoleringen på vinden vara tät. Det kan då vara lockande att pressa ihop isoleringsskivor men detta hjälper inte. Alla snickare vet att isoleringsskivorna skyddar bäst när de är luftiga. Man måste alltså vara noggrann till varje pris det finns inga genvägar när man isolerar!

Att isolera en bottenplatta är lite annorlunda även om samma princip gällande noggrannhet gäller. Bottenplattor gjuts dock ofta cellplast eller hårdare mineralull eftersom kyla från marken inte skall ledas upp genom plattan. När man isolerar med snickare Malmö för att botten av ett hus har man alltså ett annat mål än vid väggar och tak. Väggar och tak är oftast viktiga att isolera eftersom man vill behålla värmen. Golv däremot isoleras även för att hålla borta kylan från marken. Att isolera bottenplattor är ett viktigare arbete så här rekommenderas det att anlita snickare om man inte är väldigt händig och noggrann själv.

Isolerar man med rulle, och särskilt om den inte passar mellan reglarna så kan det bli risk för köldbryggor. Detta är något som skapar värmeförlust och är viktigt att undvika. Genom att skära till rullen innan man börjar isolera blir resultatet bättre. Det har länge varit ett problem att isolera med rullar eftersom materialet kliar och är obekvämt att arbeta med. Nu finns dock en räddning för alla snickare, nämligen rullar som inte kliar. Dessa kallas för Ecoblankets och man kan arbeta med dem utan handskar. Det är dock rekommenderat av byggföretag Malmö att använda sig av ansiktsmask eftersom materialet dammar en del.

Det bästa är om man hittar en rulle med rätt storlek för de reglar man skall isolera. Då gäller det att man har mätt innan man åker till byggvaruhuset! Om det inte finns någon rulle med rätt mått kan man skära till rullen innan man börjar isolera. Det är dock ganska svårt och kräver lite tankeverkstad.

Var noggrann när du isolerar, se till att isoleringen passar den plats du isolerar på. Tryck inte ihop isoleringsskivor utan skär till dem så att de passar perfekt.

Lycka till med din isolering!…

Vad är det som händer här?

Förbered väggarna innan du börjar måla

Att måla om hemma är alltid kul, det känns fräscht och nytt med ny färg på väggar och kanske i innertak. Detsamma gäller såklart när man målar om fasaden. För att få ett bra resultat på av sin målning gäller det att förbereda väggarna väl annars kan det uppstå diverse problem och man kan behöva måla om igen. För att slippa sådant mödosamt dubbel-arbete räcker det att man förbereder väggarna ordentligt en gång. Det tar inte lång tid och är inte svårt alls. I den här artikeln kommer jag att gå igenom hur du snabbt och smärtfritt kan förbereda dina väggar för ommålning av målarengöteborg.se. Vägrar du att förbereda dina väggar? Då är det nog bättre att du anlitar en målare som gör jobbet åt dig! Att ha väl målade väggar är något som höjer värdet på bostaden, och bor man i hyresrätt kan man behöva måla om innan man flyttar ut om jobbet inte är ordentligt gjort!

Förberedelser är väsentligt för ett lyckat resultat

För att måla om väggar inomhus kommer du att behöva; rollers, målarrullar, penslar i olika storlekar, spardyna, färgtråg, tvättsvamp, piassavakvast, slipkloss, skruvmejsel och skyddshandskar. Se till att ha dessa verktyg av målarengöteborg.se som är redo när du sätter igång med ditt arbete så slipper du onödiga avbrott i måleriet och du slipper göra abrovinscher i måleriet. Det finns många butiker som säljer sådana här verktyg för målare, det finns säkerligen i närheten av dig.

Övriga saker du kommer behöva är; Målarsoda, slippapper, sandspackel, maskeringstejp och målarfärg.

Såhär går förarbetet till

Börja med att provtvätta en mindre yta av väggen för att se vilken sorts färg den är målad i tidigare. Löses färgen upp an det vara en vattenlöslig färg du har att göra med, då bör du tvätta väggen ren från färg för att få ett bra resultat med tapetserare. Detta gör du genom att pensla på rikligt med vatten och sedan skrapa och skura bort färgen. Det kan vara ett ganska mödosamt arbete så vi får hoppas på att färgen som sitter är akrylbaserad!

När väggen är färdigtvättad tar du en piassavakvast eller en hård borste och borstar hela väggen inför tapetserare så de ska få för att få en jämn och fin yta där den nya färgen kommer fästa bra. Detta är vad en målare skulle kalla sitt bästa knep.

Är väggen målad i akrylfärg är det bra om du går över väggen en gång med slippapper för att rugga upp den litegrann, då fäster den nya färgen mycket bättre.

Se till att skölja av väggen efter att du slipat eller borstat den!

När man slipar och borstar väggen frigörs massor av damm och smuts, då behöver den en extra tvätt fast med bara vatten för att få bort det överblivna dammet.…

Bygg en stabil sockel för dina skåp, du behöver inte vara snickare!

Som i de flesta byggen är grunden för ett skåp det viktigaste att få rätt. En sådan grund kallas för sockel. Det är en liten upphöjning som skåpet står på så att inte dörrarna skrapar i marken. För bygga en stabil sockel krävs noggrannhet men man behöver inte vara en fullfjädrad snickare för att lyckas.

Det viktigaste med en sockel är att den är helt vågrät, man behöver använda sig av vattenpasset under hela byggets gång så se till att du har ett som stämmer! Oavsett om du bygger sockel för en garderob i sovrummet eller ett bänkskåp i köket så är sockeln mycket viktig.

I vissa fall är golvet inte rakt där man skall sätta skåpen, istället för att gnälla över detta får man justera sockeln så att skåpen kan stå rakt ändå. Tycker man att detta är överkurs får man helt enkelt anlita en snickare som gör jobbet hos snickare stockholm. Alla snickare vet hur man gör detta och det inte någon svår uppgift.

För att anpassa en sockel för ojämnt golv finns tre metoder för snickare stockholm Den ena är att helt enkelt såga av en del av sockeln där golvet är högre. Man behöver då mäta för att få reda på hur mycket av sockeln som skall av. Detta kan vara ganska svårt, är man inte händig kan det vara bra att anlita en snickare om golvet är ojämnt och svårt att bygga på.

byggfirma / byggföretag

En annan metod är att palla uppn sockel med kilar, denna metod är något enklare eftersom man kan sätta in och ta ut kilar eftersom och mäta och testa sig fram. Det är inte lika definitivt att sätta in en kil som att såga av en del av sockeln för snickare stockholm. Man kan alltid ta ut kilen igen om det blev för högt eller för lågt med dessa byggföretag. Med denna teknik behöver man inte vara lika säker som en snickare från ett byggföretag stockholm på sina mått.

En tredje metod för att justera en sockel för ojämnt golv är att palla upp den med klossar. Denna metod är lik kil-metoden och det är i princip samma sak man gör. Man testar sig fram med klossar och kilar tills sockeln är vågrät hos byggföretag stockholm. Skulle det se fult ut från framsidan med dessa klossar kan man enkelt täcka dessa med en täckbräda. Man behöver då bara se till att täckbrädan hos en byggfirma är tillräckligt bred för att täcka sockeln och dess upphöjning.

Bygger man en hög sockel kan man välja att sätta in sockel lådor, då kan man ha en liten förvaring nere i sockeln. Detta kan vara lite knepigt att bygga så om man inte är händig kan det vara bra att anlita en snickare för att sätta in sockel lådor.

 

Plåt- och papptak skall också skötas om!

Känner du någon som fått försäkringspengar utbetalda på grund av fuktskador som orsakats av ett dåligt tak eller en trasig fasad? Inte jag heller.

  1. Den frågan är ganska snäv och du kanske inte ens känner någon som fått fuktskador på sitt hus. Det jag egentligen vill säga är att försäkringen inte täcker fuktskador som orsakats av att du inte tagit hand om ditt tak eller din fasad. Kostnaden hos takläggarengöteborg.se och för sådana fuktskador kan sträcka sig upp till flera hundra tusen. Har du råd med det? Eller skall du kontakta en takläggare idag för att få ditt tak besiktigat?

tak 33 taktvättDet är väl inte världens roligaste uppgift att gå igenom taket men om man är någorlunda händig kan man klättra upp där själv för att se till att allt står rätt till. För papp- och plåttak krävs inte jättemycket underhåll men en titt någon gång om året är inte för mycket begärt tycker jag. Sen skulle jag rekommendera en tvätt åtminstone vart femte år gärna oftare. Då håller taket längre och det ser dessutom mycket bättre ut. Efter några år samlar taket ofta på sig mössa och annan smuts som är bra att tvätta bort. Vill man inte tvätta taket på egen hand får man ringa upp en takläggare som gladligen accepterar jobbet.

När man sköter om plåt- och papptak är egentligen det viktigaste att rensa taket på kvistar och löv så att vattnet kan rinna av. Ofta har plåt- och papptak en planare lutning än tak med takpannor. Därför kan det bli ansamlingar av vatten på taket för taktvätt göteborg och har man otur kan det börja läcka in och orsaka fuktskador. Har man papptak kan man ibland behöva tjära taket efter några år eftersom det kan komma att torka något. Det är också något en takläggare gärna står till tjänst med och något jag rekommenderar taktvätt göteborg och att man låter en takläggare utföra eftersom det är rätt så kletigt att handskas med tjära som takläggare kungsbacka och lekman.

Plåttak är det tak som kräver absolut minst underhåll, det läcker sällan in, det torkar inte och det spricker inte. Då är det enda som krävs en tvätt då och då, som mest är för syns skull och för att taket skall kännas fräscht. Grön mössa på taket är inte något man vill se hela tiden när man hyrt in takläggare kungsbacka! Det som kan vara bra att göra är att hålla lite koll på taket så att det inte ligger allt för mycket löv och kvistar där uppe. Gör man det så kan man vara lugn med sitt plåttak.…

Hur man enkelt ser om sitt tak

Det är viktigt att hålla taket i gott skick och det är något de flesta villaägare vet om, särskilt inför vintermånaderna. Här komma några råd för hur du kan se om ditt eget tak, har du ingen lust att göra det rekommenderar jag att du anlitar en takläggare eftersom taket är den viktigaste delen av huset!

Börja med att ta en promenad runt huset för att kika om du ser något som behöver rättas till. Om du ser att tegelpannor ligger på snedden så är det en sak som bör åtgärdas så att inte snö och regn tar sig in under pannorna för takarbeten malmö och orsakar mögel i innertaket. De trasiga takpannorna skall bytas ut och löv, pinnar och skräp skall plocka bort i samma veva. Är man osäker på hur detta skulle gå till bör man kontakta en takläggare som ser över taket åt en eller visar hur man gör.

Är man väl uppe på taket för att rätta till tegelpannor bör man även rensa ut mossa och lövrester från stuprören eftersom täppta stuprör kan orsaka översvämning som i slutändan leder till läckage och fuktskador utav takarbeten malmö. Att rensa stuprören är en tjänst alla takläggare erbjuder. Har man inte tömt sina stuprör innan det fryser till så kan de samlade lövresterna tillsammans med vatten och annat skräp orsaka expansion och få stupröret att sprick. När vintern sedan är över så står stupröret och läcker vilket i sin tur skadar fasaden och gör fuktskador möjliga.

anlita för takläggning och takarbeten

Trasiga hängrännor, stuprör och liknande måste bytas omgående, det är sådana saker som i slutändan orsakar värre skador på huset.

En annan sak att titta efter när man är uppe på taket är fågelbon, skorstenen är en varm och trevlig plats för fåglar att bygga bo. Det är dock en nackdel för huset eftersom fågelboet då hindrar luft från ventilationskanalen för takläggning malmö att komma ut. Innan vintern kommer är det bra att ha skorstenen rensad från fågelbon eftersom man troligen kommer vilja elda i kaminen. För att ta bort fågelbo kan man använda sin hand, en gripklo eller använda ett järnspett för att knäcka grenarna i boet och trycka ner det genom skorstenen istället för att plocka upp det inför takläggning malmö. När man rensat ut skorstenen på fågelbon är det bra att täcka över den med ett galler i rostfritt stål så att man slipper nya hyresgäster hos www.takläggarenmalmö.se. Tycker man att detta verkar otäckt kan man kontakta en takläggare som rensar ut fågelbon åt en.

Det var alla tips jag hade för den här gången inför min takläggning malmö, det absolut viktigaste är att om man inte har tid, ork eller kunskap att sköta om sitt eget tak så bör man verkligen anlita en takläggare! Det är pengar väl investerade och det blir sällan dyrt, i slutändan blir det alltid billigare att ha en bra takläggare än att behöva reparera huset för hundratusentals kronor!

Lycka till med ditt tak och hoppas dessa tips gjort att du slipper få fuktskador på huset på grund av ett bristfälligt tak!

 

Snabbaste målaren i Sverige två år i rad

Måleri-SM är en höjdpunkt för många målare i Sverige, särskilt för dem som är med och tävlar om topp-positionerna. Det är väldigt spännande och det kan gå hur som helst, många är duktiga och gör man ett litet misstag kan man hamna långt ner.

Janne har vunnit hastighetsmåleri-grenen två år i rad och då har de andra tävlande vart en bra bit bakom honom.

I år känner sig Janne kaxig och han är i princip säker på att han kommer vinna tapetserare tävlingen, han har tränat hårt hela året, eller ja, jobbat hårt hela året men vart inriktad på att måla snabbt.

Hans chef är mycket stöttande och ger honom under arbetstid möjlighet att slipa på sina färdigheter inom hastighetsmålning. Chefen förstår att det är en stor tillgång att ha en SM-målare inom företaget. Inte bara får man mer respekt från målarenstockholm.nu och kunder och andra branschverksamma tapetserare utan målaren själv är mer motiverad och stimulerad på jobbet. Det är en vinst för alla inblandade.

Janne tränar på hastighetsmålning minst en timma om dagen, om det går gör han det på ett jobb för en kund. Ibland är det inte möjligt att utöva hastighetsmålning ute hos kund, då spenderar Janne sin första arbets-timma för en tapetserare i en lokal vid kontoret där de har väggar som de anställda tränar på sina grenar på.

Det är tack vare att vi har den här lokalen att öva i som vi alltid tar hem SM-guldet. Utan den här timman på morgonen hade jag inte alls vart lika glad i att gå till jobbet. Här känns det viktigt att prestera och jag får mycket beröm av både chefen och de andra gubbarna som är målare stockholm. Det gör att mitt liv känns mer betydelsefullt, jag har en uppgift som inte bara lyfter mig utan hela firman. Jag vet att jag har högt värde här eftersom jag konstant får det bekräftat att jag är målare. Inte för att jag blir särbehandlad, eller egentligen blir alla på firman särbehandlade på något sätt och det är därför det blir rättvist. Chefen vet att jag älskar stora bilar så därför har han gett mig en Dodge Charger pickup som företagsbil även fast jag är målare stockholm. Ingen av dem andra anställda har en sådan och min har bara mitt namn, min SM titel och företagsnamnet tryckt litet på sidan av fören. Jag känner mig mäktig när jag parkerar utanför en kund i den bilen. De andra gubbarna är inte avundsjuka eftersom de har andra förmåner som passar dem bättre.…

Dags för grovstädning?

Har man stökat ner ordentligt kan det vara lämpligt att anlita en städfirma för grovstädning. Det kan vara att man byggt om, utfört något sorts arbete som skräpat ner mycket, haft en alldeles för vild fest eller bara låtit en källare eller trädgård fyllas med bråte.

Orkar man inte städa själv kan man enkelt anlita en städfirma för grovstädning genom att använda sig av internet. Sökmotorn Google är mycket populär och med hjälp av den hittar man lätt en bra städfirma i sin ort. En sökning på grovstädning + ort är lämplig om det är just grovstädning och flyttstäd göteborg man är ute efter. Det bör då dyka upp ett stort urval städfirmor som erbjuder denna tjänst. Först kommer annonser som annonsera för flyttstäd göteborg och grovstädning och kanske man se priser redan där. Sedan fortsätter resultaten med en lokal lista där man kan läsa recensioner från tidigare kunder av flyttstäd göteborg och även se betyg på lokala städfirmor. Denna lista kan vara bra att titta igenom när man skall välja städfirma.

Beroende på hur stort arbetet är och hur många städare som krävs kan det kosta olika mycket med grovstädning. Kommer det innebär att städarna gör tunga lyft är det säkrast att man frågar städfirman om detta är möjligt eller åtminstone varnar dem för dålig städning göteborg detta innan så att de skickar ut sina starkaste städare.

I regel kostar en städare 350 kronor per timma när de gör städning göteborg, man kan dock använda sig av ROT-avdraget för att dra av halva arbetskostnaden och då landar priset på 175 kronor i timman inkl. skatter och försäkringar för att ha en städare hos sig. Om man uppskattar att det tar två man tre timmar för städning göteborg och rensa ut garaget från bråte och lasta in skräpet i ett släp så kostar det runt en tusenlapp för städning göteborg! Det kan det vara värt för att få städning utförd som man skjutit på kanske i flera år.

Grovstädning är en tjänst som i princip varje städfirma erbjuder och även kontorsstädning stockholm, det finns säkert några undantag men man kan anta att städfirman utför detta. Man behöver därför inte lägga så mycket tid på att leta efter en städfirma som utför särskilda tjänster som kontorsstädning stockholm. Något som är viktigt när man anlitar städfirmor är att se till att de är godkända för F-skatt och driver sitt företag på ett lagligt sätt vid kontorsstädning. Eftersom det är enkelt att starta en städfirma finns det många oseriösa aktörer på marknaden så man bör vara något uppmärksam när man skall välja.

Anlita aldrig en städfirma svart! Då har du inget rättsligt underlag om något oförutsett händer!…

Vi hittade en grym snickare snabbt

 

Dagens tema på konsumentguide-sajten nummer är hantverkare och då särskilt snickare. Vi har frågat våra läsare om de någon gång anlitat en snickare och om de skulle vilja dela med sig av sina erfarenheter. Vi tycker det är roligt att så många mailar in och svarar på våra frågor och att vi lär oss så mycket av våra läsare! Tillsammans hjälper vi varandra för att skapa en säkrare marknad där man kan lita på sin snickare och andra hantverkare och produktleverantörer.

Det svar vi kommer dela med oss av kommer från Elisabeth som har fått bottenplan på sin villa renoverad av en byggfirma. Hon verkar vara mycket nöjd och här kommer hennes berättelse:

Det hade gått en herrans massa år sedan vi gjorde om något i huset, särskilt på undervåningen. Övervåningen var redan ganska så fin tyckte vi men undervåningen behövde en rejäl make-over. Vi hade fått stor värdeökning på huset sedan vi köpte det och vi fick enkelt ett lån till renoveringen godkänd av banken då vi knappt hade några lån alls till snickare Göteborg. Räntan blev väldigt låg och det kändes skönt att anlita en snickare och få ordning i boendet.

Kök, vardagsrum, toalett och hall skulle göras om och vi var mycket uppspelta, det skulle kännas som ett nytt hus. Vi hade valt ut kök och badrum från Marbodal och det skulle bli fräscht vitt kakel i båda rummen. Byggfirman dök upp med ett gäng unga snickare och två äldre som ledde arbetet. De kom precis i tid på utsatt datum och högg in i arbetet med en gång. Vi trodde knappt våra ögon när vi kom hem efter en båttur och såg hur mycket de hunnit riva och kasta ut med en snickare Göteborg. Hela arbetet hos den här snickare Göteborg gick nog på ungefär två veckor, jag kommer inte ihåg exakt men det gick fort i alla fall! Vi kan starkt rekommendera att anlita en bra snickare för renovering, vi är mycket nöjda med hur huset känns nu och dessutom har det stigit ännu mer i värde! Vi har dessutom 10-20 års garanti på det utföra arbetet!…

Lägga tak själv eller låta en takläggare göra det?

Att lägga tak själv kan vara ett alternativ om man har lite byggvana, i vissa fall kan även en ovan hemmasnickare göra det men det är rekommenderat att man då har kontakt med en takläggare för vägledning. Taket är en viktig del av huset eftersom den skyddar de andra elementen från smuts och fukt. Regnar det på ett hus utan tak kan man räkna med att hela bygget faller samman relativt snabbt. Taket är alltså inget man får slarva med, minsta lilla läckage kan leda till fuktskador på huset som blir väldigt dyra att åtgärda.

Vill man lägga tak själv istället för att anlita en takläggare på grund av kostnad bör man vara säker på att man gör ett fullgott arbete annars är det förmodligen billigare i längden att anlita en takläggare.

Skulle något bli fel kommer det att behöva åtgärdas och om man är osäker på hur tätt taket är kan man behöva få det besiktat av en takläggare, det är förvisso inte särskilt dyrt att boka en sådan besiktning så det kan vara ett alternativ att lägga tak själv för att sedan låta en professionell takläggare som takläggarenistockholm.se titta igenom taket så att det är bra byggt.

att lägga tak i stockholm med takläggareOfta när man lägger tak på egen hand handlar det om att byta ut det gamla taket, det enklaste taket att byta ut är takpannor så länge underlagstaket fortfarande är intakt. Är underlagstaket skadat kan det bli lite knepigt att byta även ett tegeltak med takläggare stockholm eftersom man då förmodligen kommer att behöva ta av en del bjälkar och sätta dit dem igen. Är det dessutom skador på underlagstaket tyder det på att tegeltaket läckt igenom och då är det viktigt att man får en professionell takläggares åsikt om hur man bör gå tillväga. Vid skador på underlagstak: kontakta takläggare för professionell hjälp.

Innan man sett underlagstaket kan man ha bestämt sig för att byta sitt tegeltak själv, man börjar då med att plocka bort de gamla takpannorna. Om det väntas eller kan komma oväder bör man täcka de delar av taket man plockat bort pannor från med plast som är tätt sluten så att det inte regnar på underlagstaket vid takarbeten. Man vill till varje pris undvika att fukt tar sig in i huset eftersom det kan leda till fuktskador på olika delar av husets stomme.

Efter man plockat bort de gamla pannorna kan man se hur underlagstaket ser ut, är det intakt och allt ser bra ut kan man börja lägga dit nya pannor. Är man osäker bör man kontakta en takläggare för inspektion. Det är inte värt att slarva med taket eftersom det är den viktigaste delen av huset, kan man inte göra det ordentligt själv måste man ta in hjälp annars kan det kosta väldigt mycket i slutändan.

Är man helt säker på att underlagstaket ser bra ut är det dock bara att lägga på nya takpannor, det kan vara lite knepigt att veta hur man skall börja så det kan vara smart att memorera hur det gamla taket låg eller ta bilder på det så man vet hur man skall börja. Blir det ojämnt eller fel på något sätt från början kan det vara så att man inte märker det förens man redan lagt en stor del av taket och då får man börja om.

Att byta papptak och plåttak kan vara både enklare och svårare än tegel beroende på hur taket ser ut. Är det väldigt stora plåtskivor så kan det bli otympligt att handskas med. Det kan även krävas en del färdigheter inom plåtslageri för att få fast ett plåttak på rätt sätt. Är man inte van vid att handskas med plåt bör man inte ge sig på att byta plåttak själv. Papptak är något enklare än plåt.…

Måleriets möjligheter, inredning och Graffiti

Måleri kan vara ett mycket stimulerande yrke, man arbetar med färg och form. Det finns tusen olika sätt att måla ett rum. Vi som inte är målare ser inte alla dessa möjligheter utan tänker snarare i banor som ”Jag tror det blir fint med grönt, eller?” en målare ser en ommålning med helt andra ögon. Det finns hur många olika tekniker och färgsorter som helst att välja mellan.

Det är inte bara väggarna som målas det är även tak och ibland blir det dekorationsmåleri på väggarna. Man arbetar med renoveringsarbeten, man målar inomhus och utomhus. Som yrkesverksam målare har man egentligen inga gränser för sitt måleri, det är bara fantasin som sätter stopp.

Är man en framgångsrik målare är man förmodligen något av en allkonstnär, man arbetar då i nära kontakt med inredare, arkitekter och andra kulturarbetare, ibland även ingenjörer. Tillsammans med dessa andra yrkesgrupper skapar man miljöer med bestämda mål med målarenmalmö.se. Det är då viktigt att man förstår vad de andra i teamet vill uppnå får typ av effekt innan man börjar pensla färg på väggen. Man kan då få sätta sin kompetens på spets och visa att man vet vad dekorationsmåleri innebär. Att forma måleriet efter möblemang och användningsområde av rum. Det är inte bara trender som skall vara med i beräkningen för tapetserare malmö utan man behöver även en gedigen konstuppfattning av möbler och färg.

En viss typ av målare som sitter på en sådan konstuppfattning är Graffiti-målare. De har under många år blivit kallade för vandaler som klottrar och förstår men det är bara en sida av graffiti-kulturen som många seriösa graffitimålare inte vill kännas vid.

Graffiti är nutidens muralmålningar och de kan se ut i princip hur som helst, ofta förknippas graffiti med sprayfärg men alla typer av färg är OK att använda för graffiti. Graffiti är superbt för att sätta prägel på ett rum eller hus, förmedla ett budskap om målare Malmö eller bara se till att en viss stämning omfattar en plats.

Graffiti är en sorts dekorationsmåleri som speglar en tidsanda som innebär ett speciellt sätt att tänka. En frigörande konstform som idag har många utövare världen över. Det är inte ofta en graffiti-målare är anställd rav en målare Malmö utan de jobbar oftast frilans och endast med graffitimålning inte med andra typer av måleri.…

Tapetserare förtjänar en eloge:


Subscriba gärna på youtube!…

Vac-Bloggen Har Dragit Igång!

Vi har öppnat och kommer dra igång med en gång!