Recent Posts

Upptäcka och åtgärda fuktskada i badrum 

Att upptäcka en fuktskada i tidigt skede är oerhört viktigt för att skadan ska minimeras så mycket som möjligt. Därför är det grymt viktigt att hålla god uppsikt över utsatta områden i huset, inte minst i badrummet. Fuktskador är vanligt förekommande i badrummet och därför är det ett rum som är bra att hålla extra koll på. 

Identifiera en fuktskada 

Det är inte alltid lätt att identifiera en fuktskada eller vattenläcka, då skadan i många fall kan vara dold. Av den anledningen är det alltid bäst att arbeta med förebyggande åtgärder, som exempelvis att besikta renoveringar efter de genomförts. Faktum är att många fuktskador uppkommer på grund av misstag vid renoveringar, exempelvis om ett badrum inte har skyddats tillräckligt mot fukt. Förövrigt finns det en del varningstecken du bör vara uppmärksam på, som kan ge dig ett litet försprång att en fuktskada kan vara på gång. 

Avvikande och unken lukt 

Om en avvikande och unken lukt börjar komma fram i ditt badrum, kan det potentiellt vara ett tecken på en fuktskada. I vissa fall kanske det handlar andra faktorer som orsakar lukten, men om lukten inte försvinner kan det bero på en fuktskada. Om du upplever en unken lukt är det därför viktigt att försöka identifiera var lukten kommer ifrån för att kunna utesluta en fuktskada.  

Vad är fuktskador? 

Fukt är egentligen vatten, antingen bundet i ett material eller i form av vattenånga i luften. När för mycket vatten binds i materialet i en byggnad, kan det orsaka skador. Då har så kallade fuktskador uppstått. Fuktskador är ett av de vanligaste problemen som man som villaägare kan drabbas av. Det kan också stå en dyrt. Man brukar räkna med att alla åtgärder som krävs vid en genomsnittlig fuktskada totalt kostar cirka 30 000 kronor. Det är dock kostnader som i många fall täcks av hemförsäkringen. 

 

Varför uppkommer fuktskador? 

En fuktskada som https://aquademica.se/mogel/svartmogel/ uppkommer eftersom en del av huset på något sätt har utsatts för alltför mycket vatten under en tid. Ofta handlar det om antingen en vattenläcka som inte åtgärdats, eller att sådan fukt som uppkommer i vardagen (till exempel från duschar) inte kan ta sig ut via ventilation, utan istället blir kvar i huset. Det kan bero på undermålig renovering, eller att huset byggdes på fel sätt från början. 

 

Vilka konsekvenser finns av fuktskador? 

Om man har fuktskador hemma kan de orsaka andra, mycket värre problem. Ökad fukt främjar tillväxt av svampsporer och mögel, något som kan vara dåligt för hälsan. Vi människor spenderar en stor del av vår tid inomhus, och kopplingarna mellan hälsa och inomhusmiljö är många och komplexa. Mögel i hemmet har visat sig kunna ge upphov till huvudvärk, trötthet, allergier, astma och andra lungsjukdomar. Fukt i byggnadsmaterial kan förutom att orsaka mögel även ge upphov till skador på materialet. Det kan ruttna, vilket kan leda till sprickor eller hål i väggar, golv och tak. 

 

Vad kan man göra åt fuktskador? 

Den bästa och enklaste åtgärden är att försöka förhindra att fuktskador uppkommer till att börja med. Det kan man göra genom att se till så att ventilationssystemet fungerar som det ska, att det inte finns några läckor i rör eller kranar samt att det inte finns mycket organiskt material i källare, våtrum eller andra rum där det förekommer mycket vatten. Organiskt material drar nämligen gärna åt sig vatten. När skadorna väl uppstått finns det dock många olika åtgärder att ta till. Om man kan se en tydlig orsak till fuktskadan är det bäst att börja med att åtgärda den. Det kan vara till exempel en läcka i ett rör som behöver tätas. Vidare kan man arbeta med ventilationen. Man kan exempelvis installera ett mekaniskt ventilerat golv, eller se till att åtgärda eventuella problem i det redan befintliga ventilationssystemet. Sedan kan man förbättra dräneringen. Det är främst en åtgärd som används i källare, där det annars kommer in en del fukt genom marken som har svårt och som sida har svårt att ta sig ut. Man kan också använda sig av så kallad avfuktare, en maskin som liknar en värmepump och som suger ut fukt ur luften. 

 

Bevara ditt testamente säkert

Testamente kan skrivas av flera olika anledningar. Det kan vara för att arvet ska fördelas på ett specifikt sätt men även för att underlätta för anhöriga vid sin egen bortgång. Men vad hjälper det att skriva ett testamente om ingen hittar det – eller om det brinner upp. Välj rätt plats för förvaring så säkras din sista vilja.

Bevara hos begravningsbyrå

Ett av de säkrare alternativen är att låta en begravningsbyrå ta ansvaret att förvara dokumenten. Generellt förvaras de i brandsäkra utrymmen och kan, i vissa fall, även skannas in för att finnas digitalt. Ännu en fördel är att dessa kan nås oavsett var anhöriga bor i landet. Detta genom att dokumenten kan skickas över hela landet. En begravningsbyrå Stockholm som erbjuder detta tar en engångskostnad på 1600 kr för en person samt 2200 kr för två personer att förvara dessa.

Hantering av testamente av en begravningsbyrå är alltid förlagd med sekretess. Anhöriga kan alltså aldrig ta del av dessa dokument förrän personen som lämnat in dem avlidit. Den personen kan även gå till sin begravningsbyrå och begära ut dokumenten för att exempelvis ändra dem eller helt enkelt göra dem ogiltiga.

Byrån som nämns ovan ger ut en kod till de som lämnar in dokumenten. Det är därmed enbart de som har denna kod som kan ta ut dokumenten.Begravningsbyrå Stockholm

I bankfacket

Bankfack är både inbrottssäkra och brandsäkra. Det blir därmed en säker plats att förvara saker och dokument som inte kan förvaras lika säkert i hemmet. Fördelen är därmed säkerheten. Nackdelen är att det kan vara svårt för de anhöriga att snabbt få tillgång till bankfacket efter att en anhörig har avlidit.

I detta fall kan det vara bättre att se till att anhöriga redan har tillgång till bankfacket i förväg. Detta i likhet med att testamentet kan lämnas i hemmet och anhöriga får veta var det finns.

Hemma – men tänk på säkerheten

Testamentet kan även förvaras i hemmet men det är då två saker som bör prioriteras. För det första att flera anhöriga vet var testamentet förvaras. Om de anhöriga vet att det finns testamente men inte hittar detta snabbt efter dödsfallet är risken att önskemål om exempelvis hur begravning ska utföras inte kan följas.

Den andra frågan är säkerheten i hemmet. Vad händer om det börjar brinna? Det absolut bästa är att testamentet förvaras i ett brand- och inbrottssäkert kassaskåp och att flera anhöriga vet om koden.

I motsats mot att ha dem på en begravningsbyrå uppstår inte samma sekretess. Om de anhöriga vet var det finns – kan de även titta på det i förväg.

Begrepp inom factoring

Genom att förstå de olika begreppen inom factoring blir det även lättare att välja rätt kreditbolag för denna tjänst. För det skiljer en hel del mellan kreditbolagen även om det inte ser så ut vid en första anblick.

Factoring

Factoring är ett samlingsbegrepp för tjänsten där fakturor används för att lösgöra kapital för ett företag. Det kan innebära att man väljer att sälja fakturor eller belåna dem. Factoring används idag av ett mycket stort antal företag då det medför flera ekonomiska fördelar.

Sälja fakturor

Att sälja fakturor innebär att kreditbolaget köper upp kundfordringar som ett företag har. När försäljning sker betalas nästan hela fakturabeloppet till företaget som därmed inte behöver vänta in de 30 dagar som kunden ofta har på sig att betala. Kostnaden brukar vara några procent på totala beloppet. Ibland tillkommer även en fast mindre summa per faktura.

De två tydligaste fördelarna med att sälja fakturor är att företaget får förbättrad likviditet och att kreditbolaget driver in skulden via faktura, påminnelse och inkasso.

Regress

Regress betyder att kreditbolaget har rätten att ”sälja tillbaka” fakturorna till företaget i det fall som kunden inte betalar skulden. I praktiken innebär detta alltså att företaget fortfarande tar kreditrisken. Blir det en kreditförlust är det alltså företaget som belastas av detta.

Om man väljer att sälja fakturor utan regress innebär detta alltså att försäljningen är permanent. Skulle kreditförlust uppstå hamnar denna på kreditbolaget som köpt upp dessa fakturor.

Det kan ses som en fördel sälja fakturor utan regress eftersom man då inte behöver ta kreditrisken. Men det innebär en förhöjd kostnad. Istället för ett par få procent av fakturabeloppet kan det handla om mer än det dubbla.

Belåna fakturor

Om man väljer att belåna sina fakturor kommer man fortfarande äga dem under hela processen. Detta till skillnad mot om man väljer att sälja fakturor. Belåning brukar innebära att en del av fakturabeloppet betalas i förväg och resterande när kunden betalat det fulla beloppet. Det ger alltså inte lika stor förbättrad likviditet som vid fakturaförsäljning.

Likviditet

Likviditet är det kapital som företaget har tillgängligt för att exempelvis betala fakturor, löner och andra kostnader. Lite förenklat är det pengar som finns ”på kontot”. En orsak att sälja fakturor är just att förbättra och få en jämnare likviditet. Detta genom att kreditbolaget betalar ut fakturabeloppet till företagskontot samma dag som försäljning sker. Istället för att vänta upp till 30 dagar (ibland även längre vid försenad betalning) så får man tillgång till bättre likviditet snabbt. Pengar som därmed kan exempelvis kan användas till inköp av material för ytterligare försäljning.

Fakturaadministration

Fakturaadministration är den tid, och det arbete, som läggs på fakturahantering mot kunder. Man ska skapa fakturaunderlag, faktura samt följa upp att betalning sker, skicka påminnelser osv.

Även fakturaadministrationen minskar om man väljer att sälja fakturor. Detta eftersom hela denna process hamnar hos kreditföretaget. De skickar fakturan och eventuell påminnelse. Det är även de som skickar det vidare till inkasso om så skulle behövas. Vill kunden göra en avbetalningsplan är det fortfarande kreditbolaget som kontaktas.

 

Tips och råd vid köp av gravsten

En gravsten är inget måste men att ha en personlig plats att besöka kan vara otroligt viktigt för anhöriga. Vid en vanlig kist- eller urngrav syns ofta gravstenar som är utsmyckade med namn, datum och ibland andra fina detaljer. Stenen beställs i regel hos en begravningsbyrå, där man också kan få mycket bra tips och råd kring hur man ska tänka med utformning och annat.

För den med kist- eller urngrav

Gravsten är tillåtet för den som har en vanlig kist- eller urngrav. Det är alltså inte ett alternativ för den som begravs i till exempel en minneslund eller askgravlund. Detta är dock något som ens valda begravningsbyrå givetvis har koll på så det är sällan det sker missförstånd kring just detta. Det kan dock vara bra att ha i åtanke om den avlidne lämnat önskemål om att till exempel bli begraven i en askgravlund. Då bör man givetvis respektera det även om man som anhörig hade föredragit en egen gravplats med tillhörande sten.

Tillstånd

För att placera en gravsten vid gravplatsen krävs tillstånd från den aktuella kyrkogårdsförvaltningen. Detta är vanligtvis inget man behöver tänka på själv, utan den begravningsbyrå man har anlitat sköter alltifrån att skicka in ansökan till att se till att stenen kommer på plats. Det kan dock vara bra att känna till eftersom hela processen från beställning till att stenen faktiskt kommer på plats kan ta upp till drygt ett år.

Gravkvarter

Dom flesta begravningsplatser som finns är indelade i flera olika gravkvarter och för varje kvarter finns ofta särskilda bestämmelser kring hur stenen får se ut. Är man osäker på vilken typ av sten som gäller kan det vara bra att besöka just det gravkvarter där gravsättningen ska ske, så att man kan få en bild av vad som kan vara lämpligt och inte. Det gäller både storlek och stil. Givetvis kan man även här få bra tips och råd från sin begravningsbyrå innan man fattar några beslut.

Detaljer

En annan sak att fundera på innan man köper en gravsten är inte bara vad som faktiskt är tillåtet utan också vad man själv föredrar. Namn samt födelse- och dödsdatum är självklara inslag för dom flesta men många väljer också ett gravera in några fina rader hos en begravningsbyrå göteborg. Det kan vara en hälsning, en del av en dikt, ett citat eller något annat som känns viktigt. Även här kan man rådfråga med sin begravningsbyrå om man känner sig osäker på vad som passar och inte. Dom flesta har lång erfarenhet av att hjälpa till att ta fram och designa vackra gravstenar och det kan vara bra med professionellt stöd i frågan.

Starta egen webbyrå – hur går man till väga?

Den som startar en webbyrå ger sig in i en bransch där det råder hård konkurrens. För att vara relevant krävs det att man håller sig ständigt uppdaterad, eftersom tekniken förändras snabbt. Den som brinner för att starta en webbyrå har goda chanser att lyckas – men hur gör man egentligen?

Du måste registrera ett företag

För att kunna fakturera och göra inköp behöver du ett företag. Många väljer att, åtminstone i inledningsskedet, använda sig av enskild firma. Det är gratis att teckna, även om du förvisso behöver betala en summa för att registrera ett namn hos Bolagsverket. Det finns inget krav på att du måste ha ett namn på firman, men det ser garanterat bättre ut än ditt personnummer.

Ett annat alternativ är att starta ett aktiebolag. Du behöver då 50 000 kronor i insats, och det är endast det, och inte mer, som du riskerar att förlora om företaget skulle gå dåligt. Detta till skillnad från när du har en enskild firma, då du bär eventuella skulder personligen.

Marknadsföring

För någon som startar en webbyrå känns det kanske naturligt att marknadsföra sig på nätet. Söker du på nätet efter ”webbyrå” kommer du se att de översta platserna (och ibland även de nedersta) är köpta. Det innebär att byråerna betalar till Google när du klickar på deras resultat i sökmotorn.

Eftersom konkurrensen är hård, kan det bli ganska dyrt att köpa annonser i Google och andra sökmotorer. Samtidigt kan affärerna vara värda ganska mycket pengar, vilket gör att det faktiskt blir lönsamt för byråerna att annonsera här.

Få en uppfattning om vad ditt genomsnittliga ordervärde kan tänkas vara, och vilken vinst du i snitt gör på varje affär. Du behöver även ha en uppfattning om din konverteringsgrad i Stockholm. Är det var 20:e som klickar på din annons, som också beställer en hemsida? Eller är det var 50:e? När du vet din konverteringsgrad och genomsnittsstorleken på dina affärer, kan du använda siffrorna som bas för att ta reda på hur mycket du kan betala per klick.

Kanske är det smartast att helt enkelt börja annonsera, och betala så pass mycket att du hamnar på förstasidan vid en sökning på ett stort sökord. Det kan bli dyrt – men då får du också mycket information på kort tid.

USP

USP står för Unique Selling Point. Varför ska kunderna välja just ditt företag? Att hitta sin USP är något som många kämpar med. För att byrån ska bli framgångsrik behöver det kanske inte alltid vara unikt, i ordets rätta bemärkelse. Vissa skulle hävda att professionalism för en webbyrå stockholm i kombination med bra marknadsföring räcker långt.

Om du designar hemsidor blir det du och just din kreativitet som gör din webbyrå unik. Kanske kan du skapa hemsidor som ingen annan kan göra? Vissa byråer är starkt fokuserade på nyskapande design, medan andra är kanske satsar på snabba, snygga hemsidor till låga priser. Det är bra att veta ungefär vart man vill gå, innan man sätter igång med verksamheten. Men det kan också vara något som du hittar vid ett senare tillfälle.

Uppkopplade lösningar är populärt inom rekrytering

Inom fastighetsförvaltning så väljer de allra flesta idag uppkopplade lösningar för att hantera och driva. Schneider electrics har intervjuat ca 125 fastighetsbolag och det är denna rapport som visar detta. Rapporten visar också att fler än hälften av dessa bolag inom fastighetsförvaltning använder sig av IoT.
Idag ska det gå fort att driva och hantera teknik inom de flesta världar och det är inte skillnad på fastighetsförvaltning. Att kunna koppla upp tekniken via internet och använda dom tillsammans för att kunna analysera och se resultaten bland dom emellan och jämföra sparar både tid och tar bolagen framåt. Att göra detta med IoT är både smidigt och blir mer och mer populärt då man sett den energieffektivisering som man kan göra med den nya tekniken.
Det största bolaget inom uppkopplade lösningar
Det bolag som är störst inom fastighetsautomatisering, IoT och energihantering är Schneider electrics och de hjälper flest antal aktörer inom fastighetsförvaltning varje år av något annat bolag, det kan vara upp till flera tusen per år. Dom kopplar upp fastigheterna med varandra och gör så att de som är ansvariga för den rekrytering som bedrivs kan jobba mycket smartare och effektivare.
Man har sett att det är så mycket som 89% av de bolag som bedriver fastighetsförvaltning har investerat i sådana här lösningar under de tre år som varit nu. Där det är mest populärt att anlita sådana här lösningar och tjänster är i landstingens alla lokaler. Där har alla uppgett att de väljer att alltid investera i dessa lösningar och tjänster inom deras fastighetsförvaltning.

För nya inom rekrytering
För de som börjar inom fastighetsförvaltning idag så rekommenderar man att redan från början använda sig av uppkopplade lösningar inom IoT för att vara energieffektiva på sikt och göra jobbet smart från början. Om man ska skapa en trygg framtid för byggnaderna inom sin rekrytering så bör det vara en prioritering att att all den teknik och lösningar man har kan kommunicera med varandra och att det rapporteras och dokumenteras.

De som använder uppkopplade lösningar och IoT minst
De som använder det mest är landstingens fastighetsförvaltning och på listan för de som använder det minst är de lokaler som kommunen har och vistas i, det är bara så lite som 44%.
Om den energi som förbrukas idag
Internationella energimyndigheten har uttalat i sina rapporter att energiförbrukningen som våra byggnader i världen står för kommer att vara på 90% av världens energiförbrukning år 2050, som läget ser ut idag är den på 40%.
Det som kostar mest för en byggnad är driften och underhållet, det står för så mycket som 75% av kostnaderna inom fastighetsförvaltning.

Hitta rätt tryckeri

Många företag i alla möjliga branscher använder sig av trycksaker av olika slag och beroende på vilka slags produkter man efterfrågar finns många tryckerier runt om i landet att välja mellan. Kan man få önskemålen uppfyllda av ett lokalt tryckeri är det bra men det finns också onlinetjänster. Det är dock alltid bra att jämföra både pris och tidigare slutprodukter när man ska köpa trycksaker, för att försäkra sig om att man får precis det man letar efter.

Ta in offerter
Ett bra första steg när man behöver anlita hjälp är att ta in ett gäng offerter från flera olika företag. Letar man efter ett tryckeri är det bra om man åtminstone har 4–5 stycken att jämföra mellan. Vet man exakt vilken typ av tjänst man efterfrågar är det sedan lätt att se över och jämföra priserna för att se vem som erbjuder det mest förmånliga priset. Däremot ska man alltid ha i åtanke att det billigaste alternativet kanske inte håller lika hög klass som dom som ligger inom en högre prisklass.

Be om prover
Förutom offerter kan man även be om att få se prover och tidigare arbeten som företagen tidigare utfört. På så sätt får man en bra bild av vad de erbjuder och till vilket pris. Vissa företag i branschen är nischade och kanske inte alls erbjuder det du letar efter och då kan man behöva leta vidare. Passa även på att fråga om tips och råd kring färger och layout – ett proffsigt tryckeri vet vad som lämpar sig bäst för det aktuella ändamålet för att slutprodukten ska bli helt enligt dina önskemål.

Gynna den lokala marknaden
Det är alltid bra att gynna den lokala företagsamheten så se över om det finns möjlighet att anlita ett företag utefter dina önskemål i den egna staden. Då kan du dessutom ta del av processen på ett helt annat sätt än om du väljer ett företag långt borta. Det blir också enklare med leverans av de färdiga produkterna om båda parter finns i samma område. Finns inget tryckeri i närheten så är det många som erbjuder onlinetjänster och beställning så att man ändå på ett snabbt och enkelt sätt kan få sina trycksaker efter önskemål.

Lägger man lite tid på att kolla upp olika företag innan man bestämmer sig är chansen också stor att man blir nöjd med slutprodukten. Dyrast behöver inte alltid vara bäst samtidigt som man bör tänka på att det billigaste kanske inte uppfyller kraven. Be om prover på tidigare arbeten och samarbeta gärna med ett lokalt företag så du kan ta del av tryckprocessen på nära håll.

När du planerar takarbete stockholm

Taket är en av de viktigaste delarna att vara noga med när man tar hand om sitt hus, taket är den del av konstruktionen som gör att de andra delarna är skyddade. Frågar du en takläggare så kommer han eller hon hålla med om att val av tak är det som gör att ditt hus kommer bära eller brista. Här ska vi gå igenom lite tips vid val av tak, takläggare mer där till.

Tidsrymd på takbyte
Takläggare vi har frågat ger ett snitt på de olika livslängderna beroende på vilket typ av tak som du väljer. Anlitar du en takläggare för att lägga plåt så kan du räkna med att få behålla det en cirka 40 år. Lägger din takläggare däremot papp så halveras den tiden med ungefär hälften. Väljer du takpannor så kan du också räkna med 40 år likt plåt.

Självklart beror detta också på hur bra hand du har med ditt tak i efterhand, du måste sköta det, ta bort mossan, tvätta det och kanske ytbehandla det för att det ska hålla så länge eller kanske till och med längre. En takläggare kan göra alla dessa tjänster som takarbete stockholm för dig om du inte själv orkar eller har kapaciteten för.

Är det så att du är slarvig med ditt tak så kommer du med största sannolikhet få fuktskador inom en kort tidsperiod så taket förstörs av väder och vind. Då kommer du behöva anlita en takläggare igen för att lägga om hela taket istället för att bara underhålla det då och då.

Planeringen
Innan du faktiskt ringer den takläggare som du tänkt anlita, sitt ner en stund och fundera lite över vad du är i behov av och inte när det gäller ditt takbyte. Vilket tak vill du ha, vilken färg ska det vara, vilken budget har du? Detta är frågor som din takläggare behöver veta om takarbete stockholm. Självklart kan du alltid bolla frågorna med din takläggare om du är osäker.

Även om det kan vara lockande att låta din takläggare lägga det allra billigaste taket så tänk på helheten, vad du väljer för tak kan antingen höja eller sänka värdet på ditt hus takarbete stockholm. Det ska se snyggt ut och passa in med omgivningen för att det ska höjas i värde.

När du anlitar takläggare
Det första du gör innan du anlitar den takläggare du sett ut är självklart att höra dig för lite och se om det är ett företag som är seriöst eller inte, det finns många falska företag där ute.

Sedan frågar du lite olika takläggare och takarbete stockholm jämför dom alla så att du känner att de möter upp till dina behov.

Din takläggare har också olika försäkringar, tillstånd, behörigheter och är medlemmar i olika organisationer. Kolla upp dessa så att du kan få en trygghet av din takläggare innan du verkligen anlitar firman.

Vad som kännetecknar en riktigt bra webbyrå

När man vill ha en ny hemsida till sitt företag möts man direkt av ett hav olika hemside-skapare. Det är allt från webbyrå till reklambyrå till webbdesigner till frilansare som finns att tillgå, man kan ju även göra hemsidor på egen hand i vissa webbaserade editorer nu för tiden. Tekniken går framåt och det är långt ifrån svårt eller dyrt att fixa en hemsida till företaget, det går som sagt att göra en på helt egen hand om man har lite tålamod – risken är dock att den inte blir riktigt lika bra som en när en webbyrå gör jobbet.

Lyhördhet och välvilja

Är det viktigaste i min åsikt, sedan är det så klart konstnärlig talang och allt det där som har med produktionen att göra, vara klar i tid osv. Men i slutändan så är det viktigaste att din webbyrå försöker förstå dig och din situation och din hemsida med webbyrå och så och inte bara kör på rakt fram. Även om en webbyrå är väldigt duktig på det dem gör, om dem gör det utan att ta hänsyn till din verksamhet och bransch, alltså använder sig av en sorts mall som squib har lyckats bra med tidigare – så är risken att ni missar målet, vad det nu kan vara.

Själva hantverket är bara en del av resultatet

Det är som att slarva när man skall göra ritningen av ett hus – när en webbyrå sätter igång direkt med att skapa hemsidan utan att föra dialog med den som har beställt. Hur duktig man är på sitt hantverk så måste man se att det är en ny klient man har framför sig och man vet faktiskt inte vad dennes mål med hemsidan är, man har en aning – men det är inte säkert att den aningen stämmer exakt. Och genom att ha några genomgående möten i början av projektet så kan man se till att ritningen först och främst blir riktigt bra och enligt klientens önskan – för att sedan fortsätta med ett fläckfritt hantverk och leverera produkten i tid. Det är lite som att ge sig in i en snårskog och börja hugga ner terräng utan att ha en aning om vart man ska annars.

Riktigt goda råd för dig som skall renovera badrummet

Jag vet inte någon härligare känsla än att ha ett riktigt fint badrum att göra mig fräsch i, eller jo det vet jag. Men för den här artikeln vill jag gärna prata gott om nyrenoverade badrum – så att du som läsare känner dig trygg i din vilja att renovera badrum. Det är nästan alltid värt att renovera badrum, jag tror många ofta väntar för länge än för lite på att renovera badrum. När man vet att det är dags, hur vet man det förresten? Det kommer vi att gå igenom längre ner i artikeln. Då behöver man bestämma sig för om man skall anlita någon som kan renovera badrum eller om man faktiskt kan göra det själv (OBS! Det krävs byggvana för att renovera badrum).

Så hur vet man om det är dags att renovera badrummet?

Nu kanske du vill ha konkreta råd och pekpinnar på precis de materiella aspekterna som signalerar för en badrumsrenovering. Men jag kommer inte säga precis ur missfärgad din toalett skall bli innan den behöver bytas ut eller hur ärjade plastmuttrarna under det läckande handfatet får vara. Jag kommer istället säga ja till badrumsrenovering Stockholm och att det är bara du som vet när det är dags, och du kan bara veta det genom att rannsaka dig själv och känna på om det är en onödig vilja som bara har flugit i dig, alltså om det är en impulsmässig badrumsrenovering du står i akt med. Eller om det faktiskt är en ren och äkta vilja för badrumsrenovering Stockholm och du kan se hur det nya badrummet kommer att skänka dig och din familj mycket glädje.

Göra det själv eller anlita en snickare?

Om du inte kan bygga så är det absolut bästa att anlita någon som kan renovera badrum annars kommer badrumsrenovering Stockholm bli alldeles för krävande och faktiskt rätt så riskabelt att utföra på egen hand. Man behöver viss byggvana för att renovera badrum eftersom det handlar om ett våtrum och både el och vatten skall dras in där. Man kan inte bara chansa på att tätningen blir bra och att golv och väggar håller tätt – man måste veta det. Men så länge man vet hur man gör dessa saker så är det fritt fram att renovera badrummet helt på egen hand.

Renovera ditt badrum och lär dig nått på kuppen!

I den här artikeln vill jag fokusera på hur många chanser man får att verkligen lära sig något värdefullt – är man bara uppmärksam så har man flera möjligheter till utveckling varje dag. Det handlar mest om ett skifte i perspektiv i hur man bemöter olika saker man gör. Som att renovera badrum. Har man perspektivet att det endast är manuellt arbete och något som bara skall göras så blir renovera badrum inte något man utvecklas särskilt mycket genom. Ser man det dock som en möjlighet att inpränta en god vana genom projektet – som att alltid göra det viktigaste först. Då blir det andra bullar, man skulle kunna förändra hela sitt liv bara genom att renovera badrum en enda gång och verkligen ge sig tusan på att pränta in vanan att göra det viktigaste först.

Vad är det viktigaste när du renoverar ditt badrum?

För att kunna pränta in vanan att göra det viktigaste först måste man veta vad som är det viktigaste, man kan lätt tro att man vet men tills man undersöker kommer det att vara smått osäkert. Så det viktigaste i det här fallet är att ta reda på vad som är det viktigaste – efter det är det bara att göra på därifrån. Renovera badrum i sig är rätt så simpelt vilket gör det till ett utmärkt medium för att öva sig att göra det viktigaste först.

Andra tillfällen som ofta uppstår vid badrumsrenovering

Varje dag uppstår det möjligheter för att arbeta med sig själv och bli en bättre människa – att ha grundinställningen är nog det viktigaste, efter det ser man alltid möjligheter, just för att man vet att man vill utvecklas inom badrumsrenovering Stockholm och om det finns en möjlighet till det så hugger man den direkt. Bara att vakna på morgonen är ett ypperligt tillfälle att vara proaktiv, göra det viktigaste först och börja med målet i sikte. Detsamma gäller när man lagar frukost, det kanske låter stressande med badrumsrenovering Stockholm eller jobbigt men när man får lite kläm på det så är det avslappnande och roligt. Man gör allt det automatiskt i alla fall men ofta gör man det med omedvetna ramverk som inte är lika effektiva när de gör sin badrumsrenovering Stockholm – så det krävs egentligen ingen större energi-insats förutom när man skall vänja om sina vanor, då krävs det viss disciplin och motivation.

Ge dina möbler nytt liv med stänkmålning

Ibland kan det vara trevligt att återuppliva en gammal möbel som vart nära att bli utkastad. Med lite ny färg och en målningsteknik som färgmålning så kan även en gammal avdankad möbel bli fin igen. Stänkmålning började användas på 1600 talet och är en sorts dekorationsmålning. Det finns en del målare som är specialister på stänkmålning, en sådan kan man anlita om man vill ha ett stänkmåleri utöver det vanliga. För dem som känner sig kreativa och vill testa på stänkmålning själva kommer här några tips.

Öva på en kladdskiva

Börja inte stänka färg direkt på den möbel du tänkt måla om. Det kan vara bra att testa på lite olika tekniker för att stänka snyggt och låta tapetserare Stockholm göra jobbet. Det krävs att färgen har en bra konsistens, att det är rätt mängd på penseln eller stänkredskapet. Även att man har en bra snärt i handleden för att få stänket att flyga snyggt. Som målare kan det vara en rolig målare till omväxling att stänkmåla möbler hemma.

Vad som behövs

För att stänkmåla krävs egentligen inga särskilda verktyg utan man kan testa på att stänka med nästan vad som helst. Det är dock vanligast att man stänker med penslar. För att stänka på mindre ytor är en ankstrykare bra. För att stänka på stora ytor som väggar och sänggavlar är en hornsugga bra. Även björkriskvasten kan vara lämplig för att stänka på ett speciellt sätt vid måleri stockholm. Det finns egentligen inga gränser utom fantasins när det kommer till stänkmålning som måleri stockholm. Alla föremål går att stänka med, frågan är bara hur du vill att det skall se ut.

Färger

Färgvalet handlar bara om smak, det kan vara kul att stänka i flera olika färger för att skapa ett lekfullt motiv av målarenstockholm.nu. Stänker man i för många olika kulörer kan det dock kännas kladdigt så det är bra att hålla sig till en viss färgskala eller några motsatsfärger. Att ha en vision för sitt stänkmåleri är något duktiga målare rekommenderar. Annars blir det lätt att man bara stänker på utav bara den och får ett kladdigt resultat.

Fråga din färghandlare

Om du undrar vilka färger som passar bra ihop så kan du fråga din färghandlare, de är lika duktiga som målare på att para ihop färger och de kan säkerligen hjälpa dig att välja rätt när det kommer till färger för stänkmålning.

Låt inte flytten stjäla all din energi

Flytten medför ofta en blandning av upprymdhet, ångest, lycka och stress. Att en händelse kan skapa sådana svängningar i humör är häpnadsväckande. Ena dagen är man nostalgisk och känner hur mycket man kommer sakna sitt gamla område, sin kassörska på mataffären, hur barnen alltid skriker på dagiset jämte ens sovrum. Ja man kan få för sig att man kommer sakna nästan vad som helst.

Ofta byter man ut sitt gamla område mot något bättre och därför känner man sig även uppspelt och glad när man börjar fundera på hur i helsike man skall få med sig alla saker till det nya boendet. I detta skede blir man kanske sugen på att ringa Räddningspatrullen men det är helt klart smartare att ta kontakt med en Flyttfirma som står för de tunga lyften och lastbilskörandet under din flytt.

Det går snabbare och smidigare med en flyttfirma än vad man kan tänka sig, hela flytten går som en dröm. Jag minns senast jag flyttade utan flyttfirma. Det var rent ut sagt ett helvete, alla mina kompisar som dök upp var bakfulla och trötta utan sin flyttfirma göteborg. Ingen var direkt jättesugen på att ta de tunga lyften och det kändes helt enkelt inte bra att tvinga på någon att bära ett skåp ner för tre trappor.

flytthälp med flyttfirma Jag lärde mig av mitt misstag och nästa flytt var jag fast bestämd i att anlita en flyttfirma. Då skötte jag hela flytten helt själv, med hjälp från flyttfirman då förstås. Det var skönt att slippa störa mina bakfulla vänner och istället betala några tusenlappar med erixonflytt.se för en flyttfirma göteborg som aldrig kom. Det gick dessutom så fort att jag hann packa upp alla mina saker samma dag som jag flyttade med hjälp av en flyttfirma göteborg som vi hittade. Jag bokade flyttstädning hos samma flyttfirma så det fanns inget annat att göra än att få ordning med flytthjälp göteborg på det nya boendet.

Jag kunde till och med bjuda över mina kompisar på middag samma kväll. Det kändes fantastiskt. Jag kommer aldrig någonsin flytta på egen hand igen, dem dagarna är över.

Att skaffa professionell flytthjälp göteborg är alltså något jag rekommenderar starkt, det är jätteskönt och man får så mycket energi över. Istället för att låta flytten stjäla all ens energi (och ens vänners energi) så ger det energi! Bytet av boende skall vara något roligt och inte en energitjuv!

Där har du mina tankar om flytt och flytthjälp, hoppas du kan ta med dig något från den här artikeln och tillämpa på din flyttsituation! Jag vet att inte alla har råd att anlita en flyttfirma men de allra flesta har det och pengarna är väl värt det!

Isolera rätt och spara tusenlappar. Tips från snickaren!

Är man noggrann när man isolerar kan man sänka sina uppvärmningskostnader rätt så mycket. Då gäller det att man skär isoleringsskivor på rätt sätt och lägger dem tätt. Om man dessutom ser till att skydda isolering med vindtät papp så förbättras effekten avsevärt. Det bästa är att man inte behöver vara professionell snickare för att isolera på rätt sätt, det är faktiskt ganska enkelt om man bara vet hur det går till. Som tur är kommer jag att berätta just detta i den här artikeln.

När du skall skära dina isoleringsskivor, se till att ha en vass isolerings-kniv hos snickare Malmö. De är inte dyra och finns att köpa i de flesta byggvaruhus. Lägg sedan isoleringsskivan på ett stabilt underlag. Mät noga med en tumstock och skär sedan rakt genom skivan.

När man isolerar upp mot tak är det ofta inte helt räta vinklar man jobbar med, man får då skära ut isoleringsskivan så att den passar perfekt upp till taket. Som en pusselbit. Tycker man detta är för svårt kan man anlita en snickare eller byggföretag Malmö, de vet hur man isolerar på bästa sätt!

Att isolera vågrätt eller lodrätt har ingen större betydelse. Det viktigaste är att isoleringsskivorna hos snickare Malmö läggs så att skarvarna förskjuts. Det skall helst bli så få skarvar som möjligt för att skapa så få köldbryggor som möjligt. Rådfråga med en snickare om du inte vet åt vilket håll du skall lägga dina isoleringsskivor.

När man isolerar en vind är det viktigt att isoleringen läggs tätt intill takstolar och bjälkar. Detta är eftersom även små springor mellan isoleringsskivor uppe på vinden skapar en stor förlust av värme. Det läcker så att säga ut värme ur huset om du inte anlitar byggföretag Malmö. Värme stiger uppåt och för att hålla kvar värmen inne i huset behöver isoleringen på vinden vara tät. Det kan då vara lockande att pressa ihop isoleringsskivor men detta hjälper inte. Alla snickare vet att isoleringsskivorna skyddar bäst när de är luftiga. Man måste alltså vara noggrann till varje pris det finns inga genvägar när man isolerar!

Att isolera en bottenplatta är lite annorlunda även om samma princip gällande noggrannhet gäller. Bottenplattor gjuts dock ofta cellplast eller hårdare mineralull eftersom kyla från marken inte skall ledas upp genom plattan. När man isolerar med snickare Malmö för att botten av ett hus har man alltså ett annat mål än vid väggar och tak. Väggar och tak är oftast viktiga att isolera eftersom man vill behålla värmen. Golv däremot isoleras även för att hålla borta kylan från marken. Att isolera bottenplattor är ett viktigare arbete så här rekommenderas det att anlita snickare om man inte är väldigt händig och noggrann själv.

Isolerar man med rulle, och särskilt om den inte passar mellan reglarna så kan det bli risk för köldbryggor. Detta är något som skapar värmeförlust och är viktigt att undvika. Genom att skära till rullen innan man börjar isolera blir resultatet bättre. Det har länge varit ett problem att isolera med rullar eftersom materialet kliar och är obekvämt att arbeta med. Nu finns dock en räddning för alla snickare, nämligen rullar som inte kliar. Dessa kallas för Ecoblankets och man kan arbeta med dem utan handskar. Det är dock rekommenderat av byggföretag Malmö att använda sig av ansiktsmask eftersom materialet dammar en del.

Det bästa är om man hittar en rulle med rätt storlek för de reglar man skall isolera. Då gäller det att man har mätt innan man åker till byggvaruhuset! Om det inte finns någon rulle med rätt mått kan man skära till rullen innan man börjar isolera. Det är dock ganska svårt och kräver lite tankeverkstad.

Var noggrann när du isolerar, se till att isoleringen passar den plats du isolerar på. Tryck inte ihop isoleringsskivor utan skär till dem så att de passar perfekt.

Lycka till med din isolering!

Förbered väggarna innan du börjar måla

Att måla om hemma är alltid kul, det känns fräscht och nytt med ny färg på väggar och kanske i innertak. Detsamma gäller såklart när man målar om fasaden. För att få ett bra resultat på av sin målning gäller det att förbereda väggarna väl annars kan det uppstå diverse problem och man kan behöva måla om igen. För att slippa sådant mödosamt dubbel-arbete räcker det att man förbereder väggarna ordentligt en gång. Det tar inte lång tid och är inte svårt alls. I den här artikeln kommer jag att gå igenom hur du snabbt och smärtfritt kan förbereda dina väggar för ommålning av målarengöteborg.se. Vägrar du att förbereda dina väggar? Då är det nog bättre att du anlitar en målare som gör jobbet åt dig! Att ha väl målade väggar är något som höjer värdet på bostaden, och bor man i hyresrätt kan man behöva måla om innan man flyttar ut om jobbet inte är ordentligt gjort!

Förberedelser är väsentligt för ett lyckat resultat

För att måla om väggar inomhus kommer du att behöva; rollers, målarrullar, penslar i olika storlekar, spardyna, färgtråg, tvättsvamp, piassavakvast, slipkloss, skruvmejsel och skyddshandskar. Se till att ha dessa verktyg av målarengöteborg.se som är redo när du sätter igång med ditt arbete så slipper du onödiga avbrott i måleriet och du slipper göra abrovinscher i måleriet. Det finns många butiker som säljer sådana här verktyg för målare, det finns säkerligen i närheten av dig.

Övriga saker du kommer behöva är; Målarsoda, slippapper, sandspackel, maskeringstejp och målarfärg.

Såhär går förarbetet till

Börja med att provtvätta en mindre yta av väggen för att se vilken sorts färg den är målad i tidigare. Löses färgen upp an det vara en vattenlöslig färg du har att göra med, då bör du tvätta väggen ren från färg för att få ett bra resultat med tapetserare. Detta gör du genom att pensla på rikligt med vatten och sedan skrapa och skura bort färgen. Det kan vara ett ganska mödosamt arbete så vi får hoppas på att färgen som sitter är akrylbaserad!

När väggen är färdigtvättad tar du en piassavakvast eller en hård borste och borstar hela väggen inför tapetserare så de ska få för att få en jämn och fin yta där den nya färgen kommer fästa bra. Detta är vad en målare skulle kalla sitt bästa knep.

Är väggen målad i akrylfärg är det bra om du går över väggen en gång med slippapper för att rugga upp den litegrann, då fäster den nya färgen mycket bättre.

Se till att skölja av väggen efter att du slipat eller borstat den!

När man slipar och borstar väggen frigörs massor av damm och smuts, då behöver den en extra tvätt fast med bara vatten för att få bort det överblivna dammet.

Bygg en stabil sockel för dina skåp, du behöver inte vara snickare!

Som i de flesta byggen är grunden för ett skåp det viktigaste att få rätt. En sådan grund kallas för sockel. Det är en liten upphöjning som skåpet står på så att inte dörrarna skrapar i marken. För bygga en stabil sockel krävs noggrannhet men man behöver inte vara en fullfjädrad snickare för att lyckas.

Det viktigaste med en sockel är att den är helt vågrät, man behöver använda sig av vattenpasset under hela byggets gång så se till att du har ett som stämmer! Oavsett om du bygger sockel för en garderob i sovrummet eller ett bänkskåp i köket så är sockeln mycket viktig.

I vissa fall är golvet inte rakt där man skall sätta skåpen, istället för att gnälla över detta får man justera sockeln så att skåpen kan stå rakt ändå. Tycker man att detta är överkurs får man helt enkelt anlita en snickare som gör jobbet hos snickare stockholm. Alla snickare vet hur man gör detta och det inte någon svår uppgift.

För att anpassa en sockel för ojämnt golv finns tre metoder för snickare stockholm Den ena är att helt enkelt såga av en del av sockeln där golvet är högre. Man behöver då mäta för att få reda på hur mycket av sockeln som skall av. Detta kan vara ganska svårt, är man inte händig kan det vara bra att anlita en snickare om golvet är ojämnt och svårt att bygga på.

byggfirma / byggföretag

En annan metod är att palla uppn sockel med kilar, denna metod är något enklare eftersom man kan sätta in och ta ut kilar eftersom och mäta och testa sig fram. Det är inte lika definitivt att sätta in en kil som att såga av en del av sockeln för snickare stockholm. Man kan alltid ta ut kilen igen om det blev för högt eller för lågt med dessa byggföretag. Med denna teknik behöver man inte vara lika säker som en snickare från ett byggföretag stockholm på sina mått.

En tredje metod för att justera en sockel för ojämnt golv är att palla upp den med klossar. Denna metod är lik kil-metoden och det är i princip samma sak man gör. Man testar sig fram med klossar och kilar tills sockeln är vågrät hos byggföretag stockholm. Skulle det se fult ut från framsidan med dessa klossar kan man enkelt täcka dessa med en täckbräda. Man behöver då bara se till att täckbrädan hos en byggfirma är tillräckligt bred för att täcka sockeln och dess upphöjning.

Bygger man en hög sockel kan man välja att sätta in sockel lådor, då kan man ha en liten förvaring nere i sockeln. Detta kan vara lite knepigt att bygga så om man inte är händig kan det vara bra att anlita en snickare för att sätta in sockel lådor.