Posted on

Vad är fuktskador? 

Fukt är egentligen vatten, antingen bundet i ett material eller i form av vattenånga i luften. När för mycket vatten binds i materialet i en byggnad, kan det orsaka skador. Då har så kallade fuktskador uppstått. Fuktskador är ett av de vanligaste problemen som man som villaägare kan drabbas av. Det kan också stå en dyrt. Man brukar räkna med att alla åtgärder som krävs vid en genomsnittlig fuktskada totalt kostar cirka 30 000 kronor. Det är dock kostnader som i många fall täcks av hemförsäkringen. 

 

Varför uppkommer fuktskador? 

En fuktskada uppkommer eftersom en del av huset på något sätt har utsatts för alltför mycket vatten under en tid. Ofta handlar det om antingen en vattenläcka som inte åtgärdats, eller att sådan fukt som uppkommer i vardagen (till exempel från duschar) inte kan ta sig ut via ventilation, utan istället blir kvar i huset. Det kan bero på undermålig renovering, eller att huset byggdes på fel sätt från början. 

 

Vilka konsekvenser finns av fuktskador? 

Om man har fuktskador hemma kan de orsaka andra, mycket värre problem. Ökad fukt främjar tillväxt av svampsporer och mögel, något som kan vara dåligt för hälsan. Vi människor spenderar en stor del av vår tid inomhus, och kopplingarna mellan hälsa och inomhusmiljö är många och komplexa. Mögel i hemmet har visat sig kunna ge upphov till huvudvärk, trötthet, allergier, astma och andra lungsjukdomar. Fukt i byggnadsmaterial kan förutom att orsaka mögel även ge upphov till skador på materialet. Det kan ruttna, vilket kan leda till sprickor eller hål i väggar, golv och tak enligt ricky. 

 

Vad kan man göra åt fuktskador? 

Den bästa och enklaste åtgärden är att försöka förhindra att fuktskador uppkommer till att börja med. Det kan man göra genom att se till så att ventilationssystemet fungerar som det ska, att det inte finns några läckor i rör eller kranar samt att det inte finns mycket organiskt material i källare, våtrum eller andra rum där det förekommer mycket vatten. Organiskt material drar nämligen gärna åt sig vatten. När skadorna väl uppstått finns det dock många olika åtgärder att ta till. Om man kan se en tydlig orsak till fuktskadan är det bäst att börja med att åtgärda den. Det kan vara till exempel en läcka i ett rör som behöver tätas. Vidare kan man arbeta med ventilationen. Man kan exempelvis installera ett mekaniskt ventilerat golv, eller se till att åtgärda eventuella problem i det redan befintliga ventilationssystemet. Sedan kan man förbättra dräneringen. Det är främst en åtgärd som används i källare, där det annars kommer in en del fukt genom marken som har svårt och som sida har svårt att ta sig ut. Man kan också använda sig av så kallad avfuktare, en maskin som liknar en värmepump och som suger ut fukt ur luften.